Biuletyn Informacji Publicznej Dla kontrahentów - Ochrona danych osobowych - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 18.04.2019, 13:47

Ochrona danych osobowych

Środa, 18 lipca 2018

Dla kontrahentów

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KONTRAHENTA ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH

1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich,
siedziba, Łódź ul. Piotrkowskiej 175,
tel. 42 272 62 80, e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl,
reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich.
2. 
W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych:  e-mail: iod@zim.uml.lodz.pl. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej: zim.lodz.bip-e.pl.
3. 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji umowy, dokonywania rozliczeń finansowych i wynikających z tego obowiązków w zakresie gromadzenia
i przechowywania dowodów księgowych oraz w celach archiwalnych.
4. 
Przetwarzania danych osobowych jest wymogiem prawnym i odbywa się na podstawie przepisów prawa: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO - przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania umowy, ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami; art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 4 ust. 2 i art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), art. 86, art. 87 i art. 88 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075) oraz art. 8, art. 15 i art. 106 b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491,  z 2018 r. poz. 62, 86, 650) - przetwarzanie jest niezbędne w celu gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych; art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650) przetwarzanie jest niezbędne w celach archiwalnych.
5. 
Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, m.in. Urzędowi Miasta Łodzi, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, biegłym rewidentom, inżynierom kontraktu, a w przypadku zadań dofinansowanych ze środków UE: Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz audytorom i kontrolerom weryfikującym prawidłowość rozliczeń uzyskanego dofinansowania.
6. 
Okres przechowywania danych co do zasady wynosi:
umowy – zawarte w trybie zamówień publicznych - 10 lat, zawarte poza ustawą PZP – 5 lat,
dowody księgowe  - 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
dokumentacja związana z rozliczeniem rzeczowo – finansowym inwestycji – 10 lat.
Ww. dokumentacja w przypadku zadań z dofinasowaniem z UE jest przechowywana wieczyście.
7. 
Na podstawie uchwały Nr XXVII/688/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1815 ze zm.) Centrum Usług Wspólnych prowadzi rozliczenia finansowo księgowe dla Zarządu Inwestycji Miejskich w związku z powyższym dokumentacja księgowa jest od początku gromadzona i przechowywana w tej jednostce.   Pozostała dokumentacja po okresie realizacji umowy jest kierowana do CUW, który zapewnia obsługę w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego.
8. 
Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, kontroli oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych z uwagi na konieczność wywiązywania się z obowiązków przewidzianych ustawach oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie przysługuje.
9. 
Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
10. 
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Metadane

Data publikacji : 18.07.2018
Data modyfikacji : 06.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Sarzało Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Sarzało
©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL