Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Deklaracja dostępności

Zarząd Inwestycji Miejskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zarządu Inwestycji Miejskich.

Data publikacji strony internetowej: [ 2016-08-18 ]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2019-09-13 ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2019-09-20 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaku w zakresie dostępności strony internetowej jest Jacek Kozłowski, j.kozlowski@cuw.uml.lodz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 638 58 52. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności prosimy kierować do Pani Małgorzaty Loeffler, m.loeffler@zim.uml.lodz.pl tel. 42 638 58 50.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zarząd Inwestycji Miejskich 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175

Obsługę interesantów zapewnia Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 171/173.
Wejście do punktu kancelaryjnego od al. Kościuszki 104a, bez barier architektonicznych.
Budynki, pomieszczenia pracy i toalety zajmowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich przy Piotrkowskiej 175 nie są dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządów ruchu.
Do budynków ZIM można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z Dyrekcją Zarządu Inwestycji Miejskich po wcześniejszym wyznaczeniu terminu pod nr tel. /42/ 272 62 94 lub 272 62 80.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

 

Zarząd Inwestycji Miejskich we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych Oddział Łódzki realizuje obsługę osób niesłyszących poprzez usługę połączenia w formie online, dzięki której w każdej chwili można się skontaktować z tłumaczem języka migowego (wideotłumacz).

 

Specjalne oprogramowanie jest zainstalowane na stanowisku pracownika sekretariatu znajdującym się w pok. 420 na IV piętrze w budynku przy ul. Piotrkowskiej 175, gdzie osoba niesłysząca uzyska możliwość skomunikowania się w języku migowym, w celu przedstawienia jej sprawy, z jaką zwraca się do Zarządu Inwestycji Miejskich.

 

 

do góry