Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Ochrona Danych Osobowych Wykonawcy

Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, że w związku z udziałem Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych ZIM pozostaje Administratorem danych osobowych w szczególności w stosunku do:

 1. Wykonawców będących osobami fizycznymi,
 2. Wykonawców będących osobami fizycznymi, prowadzącymi jednoosobowe działalności gospodarcze,
 3. pełnomocników Wykonawców będących osobami fizycznymi (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 4. członków organów zarządzających Wykonawców, będących osobami fizycznymi (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
 5. osób  fizycznych skierowanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego,
 6. osób fizycznych skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
 7. Podwykonawców/podmiotów trzecich będących osobami fizycznymi,
 8. Podwykonawców/podmiotów trzecich będących osobami fizycznymi, prowadzącymi jednoosobowe działalności gospodarcze,
 9. pełnomocników Podwykonawców/podmiotów trzecich będących osobami fizycznymi
  (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 10. członków organów zarządzających Podwykonawców/podmiotów trzecich, będących osobami fizycznymi (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
 11. osób fizycznych skierowanych przez Podwykonawcę do realizacji zamówienia.

Z uwagi na pewność obrotu gospodarczego w zamówieniach publicznych prawa osób, których dane dotyczą są ograniczone w następujący sposób:

 1. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) nie przysługuje,
 2. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) nie przysługuje,
 3. prawo sprzeciwu (art. 21 RODO) nie przysługuje,
 4. prawo do sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO) nie może skutkować zmianą warunków postępowania ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
 5. zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) nie powoduje wstrzymania przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania, nie będzie miało również zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
  w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
 6. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)  wymaga wskazania  nazwy postępowania lub daty jego przeprowadzenia – formularz wniosku do pobrania w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – Informacja w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą

link: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/ochrona-danych-osobowyc/8623,Informacje-w-zakresie-realizacji-praw-osob-ktorych-dane-dotycza.html

Metadane

Data publikacji : 19.12.2018
Data modyfikacji : 19.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Jagodzińska Wydział ds. Obsługi Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry