Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Dostęp do dokumentacji zgromadzonej w ramach postępowań o udzielenie zamówien publicznych

Dostęp do danych zgromadzanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wymaga złożenia wniosku.

W związku z ograniczeniem zasady jawności  wprowadzonym w art. 8 ust. 3-5 oraz art. 96 ust. 3a ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w razie wątpliwości Zarząd Inwestycji Miejskich przed udostępnieniem dokumentacji będzie weryfikował uprawnienia osoby wnioskującej o dostęp do pełnej dokumentacji zgromadzonej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Uwaga

Dostęp do danych, o których mowa w art. 10 RODO* (dane dotyczące wyroków skazujących
i naruszeń prawa)
, jest ograniczony do upływu terminu na wniesienie środków ochrony prawnej.

 

Zasada jawności w stosunku do szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO* (dane dot. m.in. pochodzenia rasowego, etnicznego, przynależności do związków zawodowych itd.) jest wyłączona. 

 

* rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, z późn. zm.8)

Metadane

Data publikacji : 24.07.2019
Data modyfikacji : 21.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Jagodzińska Wydział ds. Obsługi Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry