Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

INSTRUKCJA  WYPEŁNIANIA KWESTIONARIUSZA
OSOBOWEGO
DLA OSOBY
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 1. Aby móc korzystać z elektronicznego wysyłania aplikacji  za pośrednictwem formularza dostępnego na BIP ZIM niezbędne jest posiadanie konta mailowego.
 2. Przesłanie wypełnionego kwestionariusza osobowego i oświadczenia oznacza, że kandydat przystępuje do naboru na wolne stanowisko.
 3. Kandydat nie dołącza do aplikacji cv/ życiorysu czy listu motywacyjnego.
 4. Wymagany w naborze spis dokumentów jest generowany automatycznie.
 5. Zakres danych podawanych w formularzu odpowiada kwestionariuszowi osobowemu składanemu przez kandydata w formie tradycyjnej, natomiast ze względu na czytelność przy wprowadzaniu danych elektronicznie jest on podzielony na części.
 6. Wyszczególnione przez kandydata w kwestionariuszu osobowym kwalifikacje (wykształcenie, doświadczenie) i staż pracy (praca świadczona w oparciu o umowę o pracę) są podstawą
  do zweryfikowania formalnych kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku pracy, określonych
  w ogłoszeniu o naborze.
 7. Kandydat na późniejszym etapie rekrutacji nie ma możliwości modyfikacji kwestionariusza osobowego.
 8. Przed elektronicznym wysłaniem aplikacji należy wygenerować dokumenty (plik PDF) poprzez naciśnięcie przycisku Wydrukuj aplikację. Następnie należy otworzyć plik i sprawdzić poprawność danych. Ewentualnie nanieś poprawki używając przycisku Poprzednia strona.
 9. Jeśli wszystkie dane są poprawne należy kliknąć przycisk Wyślij. Na adres mailowy podany
  w kwestionariuszu zostanie przesłane powiadomienie o złożeniu aplikacji. ZIM otrzymuje aplikację na dedykowaną skrzynkę mailową, do której dostęp mają upoważnieni pracownicy.
 10. O wynikach wstępnej selekcji kandydaci są powiadamiani telefonicznie.
 11. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zobowiązani są do dostarczenia, bezpośrednio
  na rozmowę kwalifikacyjną:
  1. kserokopii dokumentów wymienionych w treści składanej aplikacji,
  2. podpisanego egzemplarza kwestionariusza osobowego i oświadczeń wygenerowanych
   ze strony BIP ZIM,
  3. podpisanego spisu dokumentów wygenerowanego ze strony BIP ZIM.

   Dopiero tak skompletowane dokumenty stanowią ofertę kandydata i umożliwiają mu wzięcie udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. 

 12. Dane zapisane w formularzu są szyfrowane.
 13. Informacje o kandydatach, którzy przystąpili do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem pracy określonym w ogłoszeniu o naborze.
 14. Obowiązek podanie danych zawartych w kwestionariuszu osobowym wynika z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz z art. 6, art. 13 - 15 i art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
do góry