Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

W dniu 30 maja 2017 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.03.01-10-002/16-00 pomiędzy Miastem Łódź a Województwem Łódzkim

Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno - gospodarczego

Poddzialanie VI.3.1. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno - gospodarczego  - ZIT

 

Termin realizacji:  grudzień 2014 – grudzień 2019

Nazwa Beneficjenta:  Miasto Łódź

Jednostka realizująca projekt:  Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Całkowita wartość projektu:  50 788 811,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR:  26 651 849,44 PLN

Metadane

Data publikacji : 08.08.2017
Data modyfikacji : 30.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Dziuba Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry