Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/projekty-ue/rpo-wl-2014-2020/program-ksztalcenia-zaw-2/9424,PODSTAWOWE-INFORMACJE-O-PROJEKCIE.html
2020-07-14, 09:25

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.4 Kształcenie zawodowe i ustawiczne - miasto Łódź

Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez unowocześnienie bazy edukacyjnej placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego na terenie Miasta Łodzi, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Całkowita wartość projektu: 3 055 440,59

Wartość dofinansowania unijnego: 2 205 087,42

Termin realizacji projektu: czerwiec 2018 r. - grudzien 2020 r.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zakup niezbędnego wyposażenia i przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych (prac modernizacyjnych), w celu zwiększenia dostępu do wysokiej jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego. Docelowo ma to przyczynić się do możliwości zaoferowania uczniom bardziej indywidualnej i wyspecjalizowanej opieki edukacyjnej oraz kształcenia wyższej jakości dopasowanego do potrzeb rynku pracy. Przełoży się to na nabywanie przez nich kompetencji opartych na indywidualnych predyspozycjach i posiadanie umiejętności ułatwiających dostosowanie do zmieniających się warunków i potrzeb rynku pracy. Projekt obejmuje działania zmierzające do dopasowania infrastruktury do potrzeb osób z różnym stopniem niepełnosprawności.

 

Metadane

Data publikacji : 05.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Jagodzińska Wydział ds. Obsługi Zarządu

Opcje strony