Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej poprzez unowocześnienie bazy edukacyjnej oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług w placówce szkolnictwa ogólnego na terenie Miasta Łodzi. Ponadto nastąpi zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki szkolnictwa ogólnego, w tym potencjału odnoszącego się do edukacji ucznia z niepełnosprawnością. Projekt ma na celu również zwiększenie dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnościami, zarówno infrastruktury wewnętrznej, jak i zewnętrznej oraz poprawę warunków rozwoju kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością.

Całkowita wartość projektu: 800 414,54 zł

Wartość dofinansowania unijnego: 457 031,00 zł

Termin realizacj projektu: czerwiec 2018 r. - grudzień 2021 r.

W wyniku realizacji projektu nastąpi modernizacja infrastruktury i zakup wyposażenia w SP 5. W ramach projektu zastosowano mechanizmy uwzględniające wszystkich użytkowników zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania. Zmodernizowana w ramach projektu infrastruktura będzie dostępna bez ograniczeń wynikających z niepełnosprawności ruchowej i umysłowej oraz nie będzie wymagać od użytkowników posiadania specjalistycznego wyposażenia. Rezultaty projektu będą służyć możliwie najszerszej liczbie osób, w tym osobom z niepełnosprawnościami i wszystkim tym, którzy mają różne potrzeby funkcjonalne. Grupą docelową projektu są w głównej mierze uczniowie SP5 oraz pośrednio wszyscy inni interesariusze. W placówce objętej projektem, zastosowano koncepcję projektowania uniwersalnego – będzie ona w pełni dostępna dla wszystkich osób bez względu na wiek, płeć, czy stopień niepełnosprawności. Równość dostępu została zapewniona m.in. przez działania takie jak dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, usuwanie barier architektonicznych, czy też dodawanie elementów ułatwiających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.

Metadane

Data publikacji : 28.06.2019
Data modyfikacji : 02.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Jagodzińska Wydział ds. Obsługi Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Michał Kaźmierski

Opcje strony

do góry