Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej poprzez modernizację i unowocześnienie bazy edukacyjnej oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług w placówce szkolnictwa ogólnego mieszczącej się na terenie Miasta Łodzi w obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji. Projekt ma na celu również poprawę warunków rozwoju kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego oraz zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki, odnoszącego się do edukacji ucznia z niepełnosprawnością. Ważnym celem projektu jest również dostosowanie infrastruktury wewnętrznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Całkowita wartość projektu: 2 066 345,31 zł

Wartość dofinansowania unijnego: 1 428 227,11 zł

Termin realizacji projektu: czerwiec 2018 r. - grudzień 2021 r.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej poprzez modernizację i unowocześnienie bazy edukacyjnej oraz infrastruktury wewnętrznej dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Grupą docelową projektu są w głównej mierze uczniowie SP 36 oraz pośrednio wszyscy inni interesariusze, dlatego też w placówce objętej projektem zastosowano koncepcję projektowania uniwersalnego, dzięki czemu będzie ona w pełni dostępna dla wszystkich osób bez względu na wiek, płeć, czy stopień niepełnosprawności. Równość dostępu została zapewniona m.in. przez działania takie jak dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu przyczyni się także do poprawy warunków rozwoju kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego uczniów. Zwiększy się potencjał edukacyjny placówki szkolnictwa ogólnego, w tym potencjał odnoszący się do edukacji ucznia z niepełnosprawnością.

Metadane

Data publikacji : 28.06.2019
Data modyfikacji : 02.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Jagodzińska Wydział ds. Obsługi Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Michał Kaźmierski

Opcje strony

do góry