Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2. Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej.

Podstawowym celem jaki ma zostać osiągnięty dzięki realizacji projektu jest zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych dla rozwoju gospodarki turystycznej w regionie łódzkim.

Całkowita wartość projektu: 5 630 106,82 zł

Wartość dofinansowania unijnego: 3 476 946,82 zł

Zadanie polega na budowie ogrodu różanego w stylu wiktoriańskim na terenie Ogrodu Botanicznego i obejmuje niwelację terenu, wymianę ziemi, założenie instalacji nawadniania i monitoringu obiektu, budowę alejek i małej architektury ogrodowej oraz prace ogrodnicze związane z założeniem kolekcji róż prezentowanych na mieszanych rabatach. Zadanie obejmuje również modernizację placu zabaw przystosowanego dla dzieci niepełnosprawnych. Ogólna powierzchnia zaprojektowanego ogrodu różanego wynosi 11 100 m2 z czego powierzchnia utwardzona 2 400m2, powierzchnia biologicznie czynna 8 700m2.

W ogrodzie różanym zostanie utworzona najliczniejsza odmianowo kolekcja róż w Polsce, wyodrębnione zostaną cztery podstawowe działy, tj. dział róż historycznych, odmian retro, róż odpornych na niskie temperatury oraz róż zasłużonych, które Światowa Federacja Towarzystw Różanych uznała za godne miejsca w galerii sław. Wiktoriański styl ogrodu podkreślać będzie mała architektura, sposób prezentacji roślin jak również detale związane z ich oznakowaniem. Realizacja projektu sprzyjać będzie: • wzrostowi wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych służących rozwojowi gospodarki turystycznej, • wprowadzeniu na rynek turystyczny nowych, innowacyjnych w skali regionu i kraju produktów i usług turystycznych opartych na unikatowych rozwiązaniach przestrzenno-funkcjonalnych, unikatowych kolekcjach róż oraz promocji promotorów ogrodów różanych w Europie i Kanadzie, • wzrostowi ruchu turystycznego, • stworzeniu wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej w atrakcyjnej przyrodniczo i kulturowo przestrzeni turystycznej, • stworzeniu warunków do integracji mieszkańców Łodzi i regionu, w tym włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami, • poprawie bezpieczeństwa poprzez montaż monitoringu, włączonego w system miejski, • rozwojowi społeczno-gospodarczemu, opartemu na rozwoju gospodarki turystycznej, wykorzystującego potencjał endogeniczny Łodzi, • tworzeniu i utrzymywaniu miejsc pracy w branży turystycznej, w tym np. noclegowej, gastronomicznej, usługowej, pamiątkarskiej, przewodnickiej itp.

 

Metadane

Data publikacji : 22.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Jagodzińska Wydział ds. Obsługi Zarządu

Opcje strony

do góry