Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Program edukacji ogólnej – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111 w Łodzi

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej poprzez unowocześnienie bazy edukacyjnej oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług w placówce szkolnictwa ogólnego na terenie Miasta Łodzi. Ponadto nastąpi zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki szkolnictwa ogólnego, w tym potencjału odnoszącego się do edukacji ucznia z niepełnosprawnością. Projekt ma na celu również zwiększenie dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnościami, zarówno infrastruktury wewnętrznej, jak i zewnętrznej oraz poprawę warunków rozwoju kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością.

Całkowita wartość projektu: 1 808 053,57 zł

Wartość dofinansowania unijnego: 1 249 732,82 zł

Termin realizacji projektu: czerwiec 2018 r. - październik 2022 r.

Placówka objęta projektem zapewnia dostępność dla osób z niepełnosprawnych – uzupełniające działania w tym zakresie zostaną podjęte w ramach niniejszego projektu, należą do nich: dostosowywanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, usuwanie barier architektonicznych, dodawanie elementów ułatwiających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. W ramach realizacji zmodernizowana zostanie infrastruktura, która dostępna będzie bez ograniczeń wynikających z niepełnosprawności ruchowej i umysłowej oraz nie będzie wymagać od użytkowników specjalistycznego wyposażenia. Infrastruktura ta nie będzie również przyczyniać się do dyskryminacji, niesamodzielności lub nierównego traktowania. Rezultaty projektu będą służyć możliwie najszerszej liczbie osób w tym osobom z niepełnosprawnościami i wszystkim tym, którzy mają różne potrzeby funkcjonalne.

Metadane

Data publikacji : 28.06.2019
Data modyfikacji : 22.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Jagodzińska Wydział ds. Obsługi Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry