Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej poprzez modernizację i unowocześnienie bazy edukacyjnej oraz dostosowanie infrastruktury wewnętrznej, do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w placówce szkolnictwa ogólnego, mieszczącej się na terenie Miasta Łodzi w obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji. Projekt ma na celu również poprawę warunków rozwoju kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego oraz zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki, odnoszącego się do edukacji ucznia z niepełnosprawnością.

Całkowita wartość projektu: 1 206 299,14 zł

Wartość dofinansowania unijnego: 833 886,27 zł

Termin realizacji projektu: czerwiec 2018 r. - październik 2022 r. 

W wyniku realizacji projektu nastąpi modernizacja infrastruktury oraz zapewnienie wydajnej edukacji wszystkim uczniom, zwłaszcza uczniom z zaburzeniami, poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia. Działania te przyczynią się do unowocześnienia zaplecza dydaktycznego Szkoły, podniesienia standardu nauczania, umożliwienia indywidualizacji pracy z uczniem, a w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obecna infrastruktura szkolna pozbawiona jest barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Nowa infrastruktura edukacyjna, oparta na koncepcji uniwersalnego projektowania, pozwoli na dostosowanie warunków w szkole do obowiązujących standardów i wymagań oraz przyczyni się do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej podczas nauki i pracy, w tym podczas zajęć eksperymentalnych oraz poprawi dostępność do wysokiej jakości usług edukacyjnych na poziomie edukacji ogólnej. Dodatkowe działania, mające na celu modernizację infrastruktury pod względem potrzeb osób niepełnosprawnych, będą uzupełnieniem rozwiązań i zwieńczeniem innowacyjnego podejścia do potrzeb edukacyjnych bez barier i niedyskryminacji.

Metadane

Data publikacji : 28.06.2019
Data modyfikacji : 22.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Jagodzińska Wydział ds. Obsługi Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry