Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Aktualnie znajdujesz się na:

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj”” Numer sprawy ZIM-BB.50075.1.3.2018

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: „Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj”” Numer sprawy  ZIM-BB.50075.1.3.2018

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich

ul. Piotrkowska 175

90-447 Łódź

NIP: 725-21-32-934, REGON: 364429563

email: zim@zim.uml.lodz.pl

strona www.uml.lodz.pl/zim

tel. +48 42 272 62 80, fax. +48 42 272 62 77

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem:

„Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn.: Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj””

Osoby wyznaczone do kontaktów z Uczestnikami Dialogu Technicznego:

1.   Marcin Kozerawski, tel.: 42 638 59 07, email: m.kozerawski@zim.uml.lodz.pl

2.   Bogusława Stecyk, tel.: 42 638 48 79, email: b.stecyk@zim.uml.lodz.pl

II. PODSTAWA PRAWNA

Dialog Techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31 a – 31 c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.)
oraz zgodnie z „Regulaminem prowadzenia Dialogu Technicznego” opublikowanym
na stronie internetowej Zamawiającego.

III. CEL I PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO

1.       Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest rozbudowa Stadionu Miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

2.      Zamawiający oczekuje, że Zgłaszający się do Dialogu zapozna się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz ze wszystkim załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej unieważnionego postępowania przetargowego pn.: „ Rozbudowa stadionu miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w formule "zaprojektuj i wybuduj". Nr ref.: ZIM-DZ.3321.47.2018”, (adres strony internetowej na której znajdują się informacje dotyczące ww. postępowania: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/8482,Rozbudowa-stadionu-miejskiego-przy-al-Unii-Lubelskiej-2-w-Lodzi-w-formule-zaproj.html).

3.      Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji na temat uzgodnień technicznych, technologicznych, wykonawczych, organizacyjnych, ekonomicznych, logistycznych oraz optymalizacja rozwiązań technicznych wskazanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, związanych z realizacją planowanego Zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

4.      Przeprowadzony Dialog Techniczny, ma posłużyć Zamawiającemu w celu określenia przedmiotu zamówienia w sposób, który zapewni zoptymalizowanie kosztów związanych z rozbudową Stadionu Miejskiego.

5.     W trakcie Dialogu Zamawiający będzie oczekiwał od jego Uczestników:

 1.       przedstawienia zamiennych rozwiązań konstrukcyjnych, architektonicznych, instalacyjnych, technologicznych do wskazanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz dokumentacji technicznej,  które mogą zapewnić obniżenie kosztów realizacji inwestycji,
 2.       wskazania czynników oraz wymagań Zamawiającego (w tym zapisów umownych) mających znaczący wpływ na wartość oferty przetargowej,
 3.       określenia czasu potrzebnego na realizacje inwestycji w tym na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych,
 4.       przedstawienia sposobu organizacji zaplecza budowy.

IV. TERMIN I MIEJSCE PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

 1. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu upływa w dniu 10.12.2018 o godzinie 10.00.
 2. Zamawiający planuje rozpocząć spotkania z poszczególnymi Uczestnikami od 12.12. 2018 r.
 3. Zamawiający zakłada, iż będzie prowadził dialog nie dłużej niż do 21.12.2018 r. Termin prowadzenia Dialogu może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów określonych w przedmiocie Dialogu. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty uczestniczące w Dialogu.
 4. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu Technicznym indywidualnie każdego Wykonawcę, który złożył w terminie wskazanym w p. IV. 1. niniejszego Ogłoszenia, w sposób prawidłowy wypełniony Wniosek o dopuszczenie do Dialogu Technicznego.
 5. O zakwalifikowaniu się do udziału w Dialogu Zamawiający poinformuje potencjalnych Uczestników Dialogu wyznaczając miejsce, datę i godzinę przeprowadzenia Dialogu.
 6. Zaproszenie do wzięcia udziału w Dialogu zostanie wysłane na adres e-mail podany w przedmiotowym wniosku.
 7. Każdy z Uczestników Dialogu Technicznego, po otrzymaniu zaproszenia
  na spotkanie powinien niezwłocznie (najpóźniej 1 dni przed terminem spotkania, do godz. 8:00) potwierdzić swoją obecność na spotkaniu lub zaproponować alternatywny termin spotkania.
 8. Spotkania będą miały miejsce w siedzibie Zamawiającego.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

V. UCZESTNICY DIALOGU

 1. Uczestnikami Dialogu mogą być wszyscy Wykonawcy, zainteresowani pozyskaniem zamówienia, posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem Dialogu Technicznego.
 2.       Przystąpienie Uczestnika do Dialogu Technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji, w tym informacji stanowiących przedmiot praw autorskich, przez Zamawiającego w treści przyszłych dokumentów przetargowych takich jak Program Funkcjonalno-Użytkowy i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień. W sytuacji udostępnienia informacji zawierających tajemnicę handlową, w każdym przypadku udostępniający powinien wnieść zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.

VI. WARUNKI I ZASADY DOTYCZĄCE PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

 1. Uruchomienie procedury Dialogu Technicznego następuje od dnia publikacji niniejszego Ogłoszenia.
 2. Niniejsze Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego stanowi jednocześnie zaproszenie do składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym.
 3. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu Technicznym podmioty, które dokonały zgłoszenia udziału w Dialogu Technicznym poprzez złożenie Wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami oraz dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji podmiotu, w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 4. Do Wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym należy dołączyć upoważnienie osoby (osób) podpisującej Wniosek do reprezentowania zainteresowanego podmiotu oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Uczestnika – w przypadku podmiotów zagranicznych – odpis z rejestru  powinien zostać przetłumaczony na język polski.
 5. W przypadku, gdy w imieniu Uczestnika Dialogu działa pełnomocnik, którego upoważnienie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z przedstawionego rejestru, przedstawiciel jest zobowiązany do przedłożenia, przed przystąpieniem do Dialogu, pełnomocnictwa. Podpisy mocodawcy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze
  lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej najpóźniej w dniu przeprowadzenia Dialogu.
 6. Dialog będzie prowadzony w oparciu o art. 31 a - 31 c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.).
 7. Dialog Techniczny prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu, w terminie określonym przez Zamawiającego.
 8. Każdy podmiot może złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału
  w Dialogu Technicznym.
 9. Dialog prowadzony będzie w siedzibie Zamawiającego w trybie indywidualnych, bezpośrednich spotkań z podmiotami, które zgłoszą swoje uczestnictwo w Dialogu
  w sposób wskazany w Ogłoszeniu jak i poprzez wymianę korespondencji w formie pisemnej, faksem lub elektronicznej.
 10. Dialog Techniczny będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawionych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w Dialogu Technicznym.
 11. Najpóźniej na 1 dzień przed terminem planowanego spotkania Uczestnik Dialogu będzie zobowiązany przedstawić listę swoich przedstawicieli, którzy będą uczestniczyć w Dialogu Technicznym.
 12. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego
  w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (T.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 696 ze zm) 
 13. Niniejszy Dialog Techniczny stanowi etap przygotowań do przyszłego postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj””
 14. Za udział w Dialogu Technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia, w tym zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem materiałów
  i udziałem w Dialogu.
 15. Zamawiający i Uczestnicy Dialogu Technicznego zobowiązani są do postępowania
  w sposób, który nie ograniczy uczciwej konkurencji na etapie realizacji zamówienia publicznego.
 16. Dialog Techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz na równi traktujący Uczestników Dialogu.
 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu Technicznego
  na każdym jego etapie lub odwołania Dialogu Technicznego bez podania przyczyn.
 18. O zakończeniu Dialogu Technicznego Zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestniczące w nim podmioty oraz umieści informację ma swojej stronie internetowej.
 19. Dialog Techniczny poprzedza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, co powoduje, że Uczestnikom Dialogu nie przysługują środki ochrony prawnej,
  o jakich stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
 20. Udział w Dialogu Technicznym nie jest warunkiem ubiegania się przez Uczestnika w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.
 21. Przystąpienie podmiotu do Dialogu Technicznego jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie przez Zamawiającego przekazywanych informacji
  do przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym Programu Funkcjonalno-Użytkowego, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków umowy. W przypadku przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu Technicznego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 880 z późń. zm.) podmiot przekazujący dany utwór udziela Zamawiającemu bezwarunkowej zgody na wykorzystanie tego utworu (w całości bądź w części) na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków umowy oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworu, rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu. Podmiot przystępujący do Dialogu Technicznego zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zamawiający nie ujawni informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( T.j. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu Technicznym, nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzegł, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
 22. Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem:

Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj””

VII. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

1.      Podmioty zainteresowane udziałem w Dialogu Technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w Regulaminie prowadzenia Dialogu Technicznego składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału
w Dialogu Technicznym w formie Wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.

2.      Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać:

a)      w postaci elektronicznej na adres: zim@zim.uml.lodz.pl,

b)      Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu upływa w dniu 10.12.2018 o godzinie 10.00.

c)      Zamawiający może dopuścić do Dialogu Technicznego podmioty, które złożą Wnioski do udziału w Dialogu po wyznaczonym terminie.

d)      Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.

VIII. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Administratorem danych osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich,

Siedziba: Łódź ul. Piotrkowska 175,

tel. 42 272 62 80, e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl,

reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich.

2.      W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych:  e-mail: iod@zim.uml.lodz.pl. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej: zim.lodz.bip-e.pl.

3.      Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji Dialogu Technicznego oraz w celach archiwalnych.

4.       Przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa:

art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5.       Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, m.in. Urzędowi Miasta Łodzi, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, biegłym rewidentom, inżynierom kontraktu.

6.      Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, kontroli oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych z uwagi na konieczność wywiązywania się z obowiązków przewidzianych ustawach oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie przysługuje.

7.      Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Metadane

Data publikacji : 27.11.2018
Data modyfikacji : 27.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Jagodzińska Wydział ds. Obsługi Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry