Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego ZIM-RRII.50077.11.1.3.2018

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich

ul. Piotrkowska 175

90-447 Łódź

NIP: 725-21-32-934, REGON: 364429563

email: zim@zim.uml.lodz.pl

strona www.uml.lodz.pl/zim

tel. +48 42 272 62 94, +48 42 272 62 80, fax. +48 42 272 62 77

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem:

 

Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – Przebudowa
i remont konserwatorski obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77,
w systemie „zaprojektuj i wybuduj"”

 

Osoby wyznaczone do kontaktów z Uczestnikami Dialogu Technicznego, zbierania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym:

1. Rafał Michaś, (42) 272-64-92, r.michas@zim.uml.lodz.pl

 

Informacja o zmianie treści Ogłoszenia o przeprowadzeniu Dialogu technicznego znajduje się w załączniku o nazwie: "Informacja_Zmiana_Treści_Ogloszenia" wraz ze zmianą treści Wniosku o dopuszczenie do udzaiłu w Dialogu Technicznym (Załącznik nr 1_Zmiana - Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym_WIGENCJA)

 

II. PODSTAWA PRAWNA

Dialog Techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31 a – 31 c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.)
oraz zgodnie z „Regulaminem prowadzenia Dialogu Technicznego” opublikowanym
na stronie internetowej Zamawiającego.

III. CEL I PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO

1) Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa i remont konserwatorski obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT.

2) Zamawiający oczekuje, że Zgłaszający się do Dialogu zapozna się z Opisem Przedmiotu Zamówienia wraz ze wszystkim załącznikami zamieszczonymi w unieważnionym postępowaniu przetargowym pn.: „ Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6 - Przebudowa i remont konserwatorski obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77, w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Nr ref.: DOA-ZP-VIII.271.55.2017”, (adres strony internetowej na której znajdują się informacje dotyczące ww. postępowania: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=479&tx_edgepublicorder_order%5Baction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order).

3) Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji na temat zagadnień technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, ekonomicznych, logistycznych oraz optymalizacja rozwiązań technicznych zastosowanych w opisie przedmiotu zamówienia, związanych z realizacją planowanego Zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

4) Dzięki przeprowadzonemu Dialogowi Technicznemu określenie przedmiotu planowanego zamówienia przebudowy i remontu konserwatorskiego obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77, w systemie „zaprojektuj i wybuduj", nastąpić ma w sposób wyczerpujący i umożliwiający Zamawiającemu nabycie jak najbardziej nowoczesnego i optymalnego
z punktu widzenia obiektywnych potrzeb Zamawiającego przedmiotu zamówienia.

 

5) Podczas prowadzenia Dialogu Technicznego Zamawiający może zażądać odniesienia się przez Uczestników Dialogu do rozwiązań szczegółowych niewskazanych
w niniejszym Ogłoszeniu, o których wiedzę uzyska podczas prowadzonego Dialogu.

 

                                                

W trakcie Dialogu Zamawiający będzie oczekiwał od jego Uczestników:

a)    uzyskania przez Zamawiającego informacji na temat optymalnych rozwiązań
w zakresie przedmiotu zamówienia;

b)    weryfikacji czy ustalenia oraz wstępne założenia, które Zamawiający przyjął
są możliwe do realizacji;

c)    uzyskania przez Zamawiającego informacji, które posłużą za punkt wyjścia
do sporządzania materiałów dla planowanego zmówienia;

d)    uzyskania przez Zamawiającego informacji na temat tego jak przygotować materiały dla planowanego zamówienia, by były one zrozumiałe dla podmiotów biorących udział w przetargu;

e)    identyfikacji wymagań Zamawiającego, których spełnienie może nie być możliwe przez systemy oferowane przez Uczestników Dialogu Technicznego, z dążeniem
do określenia wymagań technicznych, technologicznych, organizacyjnych
oraz ekonomicznych niedyskryminujących rozwiązań Uczestników Dialogu,
przy jednoczesnym zapewnieniu należytego uwzględnienia potrzeb Zamawiającego w szczególności w zakresie funkcjonalnym, ergonomicznym oraz ekonomicznym;

f)     określenia wszystkich czynników mających wpływ na koszt realizacji przedmiotu zamówienia;

g)    doświadczeń Uczestnika przy realizacji podobnych projektów;

IV. TERMIN I MIEJSCE PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

 1. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu upływa w dniu 25.01.2018 o godzinie 12.00.
 2. Zamawiający planuje rozpocząć spotkania z poszczególnymi Uczestnikami od 30 stycznia 2018 r.
 3. Zamawiający zakłada, iż będzie prowadził dialog nie dłużej niż przez okres 1 tygodnia. Termin prowadzenia Dialogu może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów określonych w przedmiocie Dialogu. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty uczestniczące w Dialogu.
 4. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu Technicznym indywidualnie każdego Wykonawcę, który złożył w terminie wskazanym w p. IV. 1. niniejszego Ogłoszenia, w sposób prawidłowy wypełniony Wniosek o dopuszczenie do Dialogu Technicznego
  i spełnia wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w Regulaminie prowadzenia Dialogu Technicznego.
 5. O zakwalifikowaniu się do udziału w Dialogu Zamawiający poinformuje potencjalnych Uczestników Dialogu wyznaczając miejsce, datę i godzinę przeprowadzenia Dialogu.
 6. Zaproszenie do wzięcia udziału w Dialogu zostanie wysłane na adres e-mail podany w przedmiotowym wniosku.
 7. Każdy z Uczestników Dialogu Technicznego, po otrzymaniu zaproszenia
  na spotkanie powinien niezwłocznie (najpóźniej 1 dni przed terminem spotkania, do godz. 8:00) potwierdzić swoją obecność na spotkaniu lub zaproponować alternatywny termin spotkania. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku może on zostać wykluczony z Dialogu Technicznego.
 8. Spotkania będą miały miejsce w siedzibie Zamawiającego.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

V. UCZESTNICY DIALOGU

1.         Uczestnikami Dialogu mogą być wszyscy Wykonawcy, zainteresowani pozyskaniem zamówienia, posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem Dialogu Technicznego.

 1. Przystąpienie Uczestnika do Dialogu Technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji, w tym informacji stanowiących przedmiot praw autorskich, przez Zamawiającego w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających
  z procedur udzielania zamówień. W sytuacji udostępnienia informacji zawierających tajemnicę handlową, w każdym przypadku udostępniający powinien wnieść zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.

VI. INFORMACJA NA TEMAT PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO

Poniżej zostały opisane najważniejsze zagadnienia będące w szczególności przedmiotem Dialogu Technicznego:

 1. technologia wykonania przebudowy i remontu konserwatorskiego obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wraz z zagospodarowniem przestrzeni wokół budynków;
 2. system nagłośnienia i sterowania dźwiękiem widowni i scen – duża i mała scena, sala prób, zapewniający prawidłowe nagłośnienie;
 3. system oświetlenia scen i widowni, zapewniający prawidłowe oświetlenie;
 4. technologia scen – systemy zapadni ,
 5. weryfikacja zakładanych przez Zamawiającego terminów prac projektowych oraz wykonania robót budowlanych – określenie potencjalnych ryzyk mających wpływ na terminową realizację inwestycji;
 6. wszelkie zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją Zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego ;
 7. oszacowanie wartości Zamówienia;
 8. zebranie informacji służących do uszczegółowienia i doprecyzowania dokumentacji Zamówienia.

VII. WARUNKI I ZASADY DOTYCZĄCE PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

 1. Uruchomienie procedury Dialogu Technicznego następuje od dnia publikacji niniejszego Ogłoszenia.
 2. Niniejsze Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego stanowi jednocześnie zaproszenie do składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym.
 3. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu Technicznym podmioty, które:

a)    dokonały zgłoszenia udziału w Dialogu Technicznym poprzez złożenie Wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego według wzoru

stanowiącego Załącznik nr 1 wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami oraz dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji podmiotu, w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

b)    wykażą, iż wykonały należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

- jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto, polegającą na remoncie lub przebudowie budynku/budynków użyteczności publicznej, usługowych, wpisanego/wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków, o ścianach murowanych z cegieł, bloczków lub pustaków. Zakres ww. robót winien obejmować  co najmniej roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne, instalacyjne.

- jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto, polegającą na wykonaniu prac w zakresie montażu urządzeń scenicznych, sterowania urządzeniami scenicznymi i mechaniki scenicznej.

 1. Do Wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym należy dołączyć upoważnienie osoby (osób) podpisującej Wniosek do reprezentowania zainteresowanego podmiotu.
 2. Dialog będzie prowadzony w oparciu o art. 31 a - 31 c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.).

Dialog Techniczny prowadzony będzie oddzielnie, z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu, w terminie określonym przez Zamawiającego.

 1. Każdy podmiot może złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału
  w Dialogu Technicznym.
 2. Dialog prowadzony będzie w siedzibie Zamawiającego w trybie indywidualnych, bezpośrednich spotkań z podmiotami, które zgłoszą swoje uczestnictwo w Dialogu
  w sposób wskazany w Ogłoszeniu jak i poprzez wymianę korespondencji w formie pisemnej, faksem lub elektronicznie.
 3. Dialog Techniczny będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawionych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w Dialogu Technicznym.
 4. Najpóźniej na 1 dni przed terminem planowanego spotkania Uczestnik Dialogu będzie zobowiązany przedstawić listę swoich przedstawicieli, którzy będą uczestniczyć w Dialogu Technicznym.
 5. Warunkiem udziału w przedmiotowym Dialogu Technicznym jest wykazanie
  przez podmiot przystępujący do Dialogu, iż prowadzi działalność gospodarczą, będącą przedmiotem niniejszego Dialogu Technicznego.
 6. Podmioty przystępujące do Dialogu Technicznego zobowiązane są do przedłożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej Uczestnika – w przypadku podmiotów zagranicznych – odpisu z rejestru  powinien zostać przetłumaczony na język polski. W przypadku,
  gdy w imieniu Uczestnika Dialogu działa pełnomocnik, którego upoważnienie
  do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z przedstawionego rejestru, przedstawiciel jest zobowiązany do przedłożenia, przed przystąpieniem do Dialogu, pełnomocnictwa. Podpisy mocodawcy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze
  lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej.
 7. Zamawiający wezwie zainteresowane podmioty, które w określonym terminie
  nie złożyły pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 13, do jego złożenia
  w wyznaczonym terminie, pod rygorem pominięcia Wniosku o dopuszczenie
  do Dialogu Technicznego.
 8. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postepowania na wybór partnera prywatnego
  w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (T.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 696 ze zm) 
 9. Niniejszy Dialog Techniczny stanowi etap przygotowań do przyszłego postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – Przebudowa i remont konserwatorski obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77, w systemie „zaprojektuj
  i wybuduj"
 10. Za udział w Dialogu Technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia, w tym zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem materiałów
  i udziałem w Dialogu.
 11. Zamawiający i Uczestnicy Dialogu Technicznego zobowiązani są do postępowania
  w sposób, który nie ograniczy uczciwej konkurencji na etapie realizacji zamówienia publicznego.
 12. Dialog Techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz na równi traktujący Uczestników Dialogu.
 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu Technicznego
  na każdym jego etapie lub odwołania Dialogu Technicznego bez podania przyczyn.
 14. O zakończeniu Dialogu Technicznego Zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestniczące w nim podmioty oraz umieści informację ma swojej stronie internetowej.
 15. Dialog Techniczny poprzedza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, co powoduje, że Uczestnikom Dialogu nie przysługują środki ochrony prawnej,
  o jakich stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
 16. Udział w Dialogu Technicznym nie jest warunkiem ubiegania się przez Uczestnika w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.
 17. Przystąpienie podmiotu do Dialogu Technicznego jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie przez Zamawiającego przekazywanych informacji
  do przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków umowy. W przypadku przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu Technicznego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 880 z późń. zm.) podmiot przekazujący dany utwór udziela Zamawiającemu bezwarunkowej zgody na wykorzystanie tego utworu (w całości bądź w części) na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków umowy oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworu, rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu. Podmiot przystępujący do Dialogu Technicznego zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zamawiający nie ujawni informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( T.j. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu Technicznym, nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzegł, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
 18. Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem:

Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
pn.: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – Przebudowa
i remont konserwatorski obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77,
w systemie „zaprojektuj i wybuduj"

VIII. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

1.    Podmioty zainteresowane udziałem w Dialogu Technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w Regulaminie prowadzenia Dialogu Technicznego składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału
w Dialogu Technicznym w formie Wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.

 

 1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać:

 

a)    pisemnie na adres: Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175,
90-447 Łódź

b)    faksem na tel. fax.: +48 42 272 62 77

c)    w postaci elektronicznej na adresy: zim@zim.uml.lodz.pl oraz r.michas@zim.uml.lodz.pl

d)    Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu upływa w dniu 25.01.2018 o godzinie 12.00.

e)    W przypadku składania Wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia Wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania Wniosku
przez Zamawiającego.

f)     Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do Dialogu Technicznego podmioty, które złożą Wnioski do udziału w Dialogu po wyznaczonym terminie.

g)    Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim. Wniosek należy    złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania.

h)    Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona: nazwą i adresem (firmy) zainteresowanego podmiotu.

 

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Informacja Zmiana Treści Ogłoszenia

Załącznik nr 1 zmiana - wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu trechnicznym

Metadane

Data publikacji : 18.01.2018
Data modyfikacji : 29.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Zagrodnik
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Zagrodnik

Opcje strony

do góry