Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego 04.09.2017 r. ZIM-RR.50075.22.5.91.2017

Numer sprawy  ZIM-RR.50075.22.5.91.2017

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
którego przedmiotem będzie zamówienie mebli miejskich dla przestrzeni publicznych w Mieście Łodzi, w tym dla obszarów objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi (projekty 1 – 8).

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich

ul. Piotrkowska 175

90-447 Łódź

NIP: 725-21-32-934, REGON: 364429563

email: zim@zim.uml.lodz.pl

strona www.uml.lodz.pl/zim

tel. +48 42 272 62 94, +48 42 272 62 80, fax. +48 42 272 62 77

 

Osoby wyznaczone do kontaktów z Uczestnikami Dialogu Technicznego, zbierania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym:

1. Edyta Westrych-Maćkowiak, (42) 272-63-29, e.westrych@zim.uml.lodz.pl

2. Bartosz Zimny, (42) 272-63-29, b.zimny@zim.uml.lodz.pl

II. PODSTAWA PRAWNA

Dialog Techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31 a – 31 c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.)
oraz zgodnie z „Regulaminem prowadzenia Dialogu Technicznego” opublikowanym
na stronie internetowej Zamawiającego.

III. CEL I PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO

Celem prowadzonego Dialogu jest konsultacja z przedstawicielami profesjonalnie świadczącymi usługi w zakresie przedmiotu planowanego zamówienia mebli miejskich, doradztwo oraz pozyskanie przez Zamawiającego informacji, które mogą być wykorzystane
przy przygotowywaniu opisu przedmiotu planowanego zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określenia warunków umowy z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji. W szczególności Zamawiający poprzez Dialog będzie dążył do zapoznania się
z najlepszymi i najkorzystniejszymi, a także najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi i technologicznymi w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanego postępowania, mogących służyć realizacji przedsięwzięcia, aby uzyskać najlepsze na rynku rozwiązania i dokonać wyboru najlepszej ekonomicznie oferty. W trakcie Dialogu będzie możliwość skonfrontowania potrzeb Zamawiającego z możliwościami ich realizacji
przy uwzględnieniu rynku potencjalnych Wykonawców. Ponadto Zamawiający chciałby,
aby informacje, które uzyska w trakcie Dialogu Technicznego posłużyły do wskazania możliwych kierunków przygotowania Katalogu Mebli Miejskich.

Dzięki przeprowadzonemu Dialogowi Technicznemu określenie przedmiotu planowanego zamówienia mebli miejskich nastąpić ma w sposób wyczerpujący
i umożliwiający Zamawiającemu nabycie jak najbardziej nowoczesnego i optymalnego
z punktu widzenia obiektywnych potrzeb Zamawiającego przedmiotu zamówienia mebli miejskich.

Podczas prowadzenia Dialogu Technicznego Zamawiający może zażądać odniesienia się przez Uczestników Dialogu do rozwiązań szczegółowych niewskazanych
w niniejszym Ogłoszeniu, o których wiedzę uzyska podczas prowadzonego Dialogu.

                                                

W trakcie Dialogu Zamawiający będzie oczekiwał od jego Uczestników:

 1. uzyskania przez Zamawiającego informacji na temat najnowszych oraz optymalnych rozwiązań w zakresie przedmiotu zamówienia mebli miejskich;
 2. weryfikacji czy ustalenia oraz wstępne założenia, które Zamawiający przyjął
  są możliwe do realizacji;
 3. uzyskania przez Zamawiającego informacji, które posłużą za punkt wyjścia
  do sporządzania materiałów dla planowanych zamówień;
 4. uzyskania przez Zamawiającego informacji na temat tego jak przygotować materiały dla planowanych zamówień mebli miejskich, by były one zrozumiałe dla podmiotów biorących udział w przetargu;
 5. identyfikacji wymagań Zamawiającego, których spełnienie może nie być możliwe przez systemy oferowane przez Uczestników Dialogu Technicznego, z dążeniem
  do określenia wymagań technicznych, technologicznych, organizacyjnych
  oraz ekonomicznych niedyskryminujących rozwiązań Uczestników Dialogu,
  przy jednoczesnym zapewnieniu należytego uwzględnienia potrzeb Zamawiającego w szczególności w zakresie funkcjonalnym, ergonomicznym oraz ekonomicznym;
 6. określenia wszystkich czynników mających wpływ na koszt realizacji przedmiotu zamówienia mebli miejskich; w szczególności swobody dostępności usług serwisu, części zamiennych itp.;
 7. umożliwienia Zamawiającemu określenia warunków udziału w postępowaniu
  oraz innych niż cena kryteriów oceny ofert;
 8. określenia istotnych postanowień umowy, która zostanie zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 9. doświadczeń Uczestnika przy realizacji podobnych projektów;
 10. wypełnienia Ankiety do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym, zawierającej zestaw pytań dotyczących przedmiotowej kwestii oraz stanowiącej załącznik do Ogłoszenia.

IV. TERMIN I MIEJSCE PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

 1. Przewidywany termin przeprowadzenia Dialogu Technicznego to 2 miesiące od dnia publikacji niniejszego Ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego. Termin prowadzenia Dialogu Technicznego może ulec wydłużeniu w przypadku
  nie osiągnięcia celów określonych w przedmiocie Dialogu Technicznego. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomieni Uczestnicy Dialogu oraz zostanie zamieszczona informacja na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu Technicznym indywidualnie każdego Wykonawcę, który złożył w terminie do 15.09.2017 r. do godz. 12:00 w sposób prawidłowy wypełniony Wniosek o dopuszczenie do Dialogu Technicznego
  wraz z Ankietą do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym i spełnia wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w Regulaminie prowadzenia Dialogu Technicznego.
 3. O proponowanym terminie spotkania każdy z Uczestników Dialogu poinformowany będzie w formie pisemnej, faksem lub elektronicznie - na adres wskazany
  we Wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego, z wyprzedzeniem minimum
  3 dni roboczych.
 4. Każdy z Uczestników Dialogu Technicznego, po otrzymaniu zaproszenia
  na spotkanie powinien niezwłocznie (najpóźniej 1 dzień przed terminem spotkania,
  do godz. 10:00) potwierdzić swoją obecność na spotkaniu lub zaproponować alternatywny termin spotkania. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku może
  on zostać wykluczony z Dialogu Technicznego.
 5. Spotkania będą miały miejsce w siedzibie Zamawiającego.

V. UCZESTNICY DIALOGU

 1. Uczestnikami Dialogu mogą być wszyscy Wykonawcy, zainteresowani pozyskaniem zamówienia, posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem Dialogu Technicznego.
 2. Przystąpienie Uczestnika do Dialogu Technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji, w tym informacji stanowiących przedmiot praw autorskich, przez Zamawiającego w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających
  z procedur udzielania zamówień. W sytuacji udostępnienia informacji zawierających tajemnicę handlową, w każdym przypadku udostępniający powinien wnieść zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.

VI. INFORMACJA NA TEMAT PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO

Poniżej zostały opisane typy mebli będące przedmiotem Dialogu Technicznego i wytyczne
w zakresie estetyki i formy wyrobów:

 

 1. Ławki – podstawowy podział na typy ławek to ławki przeznaczone dla Strefy Wielkomiejskiej i ławki przeznaczone dla obszaru poza Strefą Wielkomiejską. Ławki przeznaczone dla Strefy Wielkomiejskiej winny być stylizowane (w stylistyce wskazanej przez Zamawiającego), z oparciem, wykonane w technologii odlewu
  i/lub z profili giętych. Oparcie i siedzisko winno być wykonane z impregnowanych listew drewnianych lub elementów stalowych. Ławki powinny być trwałe i wytrzymałe oraz posiadać możliwość montażu na stałe do podłoża. Ławki powinny być lakierowane na kolor RAL 7016 (szary antracytowy). Stylistyka ławek dla Strefy Wielkomiejskiej powinna nawiązywać do obecnie stosowanych na tym obszarze. Ławki dla obszaru poza Strefą Wielkomiejską winny posiadać oparcie i być wykonane
  w technologii odlewu i/lub z profili giętych. Oparcie i siedzisko winno być wykonane
  z impregnowanych listew drewnianych lub elementów stalowych. Ławki powinny być trwałe i wytrzymałem oraz posiadać możliwość montażu na stałe do podłoża. Stylistyka ławek dla obszaru poza Strefą Wielkomiejską powinna nawiązywać
  do obecnie stosowanych.
 2. Kosze – kosze na śmieci dla Strefy Wielkomiejskiej winny być stylizowane i powinny kontynuować stylistykę koszów obecnie stosowanych na tym obszarze. Kosze
  na śmieci przeznaczone dla obszaru poza Strefą Wielkomiejską swoją formą powinny nawiązywać do obecnie stosowanych na tym obszarze.
 3. Słupy oświetleniowe, latarnie parkowe oraz słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe wraz z wysięgnikami do montażu opraw – ww. obiekty dla Strefy Wielkomiejskiej winny być stylizowane i powinny kontynuować stylistykę obiektów obecnie stosowanych. Należy dążyć do stosowania maksymalnie pomniejszonych przekrojów słupów by najmniej ingerowały w przestrzeń ulicy. Słupy oświetleniowe powinny posiadać możliwość zamontowania dodatkowego źródła światła, które mogło by oświetlać okoliczne kamienice. Słupy oświetleniowe, latarnie pakowe oraz słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe wraz z wysięgnikami do montażu opraw
  dla obszaru poza Strefą Wielkomiejską swoją formą powinny nawiązywać do latarni obecnie stosowanych na tym obszarze.
 4. Kraty poziome zabezpieczające drzewa - dla Strefy Wielkomiejskiej
  oraz dla obszaru poza Strefą Wielkomiejską swoją formą powinny nawiązywać
  do obecnie stosowanych na tych obszarach.
 5. Osłony pionowe zabezpieczające drzewa - dla Strefy Wielkomiejskiej
  oraz  dla obszaru poza Strefą Wielkomiejską swoją formą powinny nawiązywać
  do obecnie stosowanych na tych obszarach.
 6. Barierki trawnikowe niskie – barierki dla obszaru poza Strefą Wielkomiejską swoją formą powinny nawiązywać do obecnie stosowanych na tym obszarze.
 7. Słupki/separatory - dla obszaru poza Strefą Wielkomiejską swoją formą powinny nawiązywać do obecnie stosowanych na tym obszarze.
 8. Gabloty informacyjne zewnętrzne typu „City-light” - podstawowy podział na typy gablot to gabloty przeznaczone dla Strefy Wielkomiejskiej i gabloty przeznaczone
  dla obszaru poza Strefą Wielkomiejską. Gabloty przeznaczone dla Strefy Wielkomiejskiej winny być stylizowane, o klasycznych kształtach, wzorach i kolorach podkreślających tożsamość miejsca. Konstrukcję gablot powinny stanowić słupy stalowo-żeliwne lakierowane. Sama gablota powinna najlepiej być wykonana
  z aluminium lakierowanego z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego i podświetlana oświetleniem LED. Gabloty przeznaczone dla obszaru poza Strefą Wielkomiejską
  w swojej formie powinny być nowoczesne. „City-lighty” powinny być zbudowane
  z ramy nośnej i gabloty aluminiowej z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego
  i oświetleniem LED.

VII. WARUNKI I ZASADY DOTYCZĄCE PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

 1. Uruchomienie procedury Dialogu Technicznego następuje od dnia publikacji niniejszego Ogłoszenia.
 2. Niniejsze Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego stanowi jednocześnie zaproszenie do składania Wniosków o dopuszczenie do udziału
  w Dialogu Technicznym wraz z Ankietami do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym.
 3. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu Technicznym podmioty, które:
  1. dokonały zgłoszenia udziału w Dialogu Technicznym poprzez złożenie Wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 wraz z Ankietą do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym stanowiącą Załącznik nr 3, z pozostałymi wymaganymi dokumentami oraz dokumentem poświadczającym należyte umocowanie
   do reprezentacji podmiotu, w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
  2. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Wniosków wykonały lub wykonują co najmniej trzy zamówienia w zakresie produkcji, dostawy i montażu fabrycznie nowych mebli miejskich.
  3. dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
 4. Będzie mile widziane, jeżeli podmiot zainteresowany udziałem w Dialogu Technicznym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie w zakresie projektowania, produkcji, dostawy i montażu fabrycznie nowych mebli miejskich.
 5. Do Wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym należy dołączyć upoważnienie osoby (osób) podpisującej Wniosek do reprezentowania zainteresowanego podmiotu.
 6. Dialog będzie prowadzony w oparciu o art. 31 a - 31 c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.).
 7. Dialog Techniczny prowadzony będzie oddzielnie, z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu, w terminie określonym przez Zamawiającego.
 8. Każdy podmiot może złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału
  w Dialogu Technicznym.
 9. Dialog prowadzony będzie w siedzibie Zamawiającego w trybie indywidualnych, bezpośrednich spotkań z podmiotami, które zgłoszą swoje uczestnictwo w Dialogu
  w sposób wskazany w Ogłoszeniu jak i poprzez wymianę korespondencji w formie pisemnej, faksem lub elektronicznie.
 10. Dialog Techniczny będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawionych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w Dialogu Technicznym.
 11. Najpóźniej na 1 dzień przed terminem planowanego spotkania Uczestnik Dialogu będzie zobowiązany przedstawić listę swoich przedstawicieli, którzy będą uczestniczyć w Dialogu Technicznym.
 12. Warunkiem udziału w przedmiotowym Dialogu Technicznym jest wykazanie
  przez podmiot przystępujący do Dialogu, iż prowadzi działalność gospodarczą, będącą przedmiotem niniejszego Dialogu Technicznego.
 13. Podmioty przystępujące do Dialogu Technicznego zobowiązane są do przedłożenia aktualnego odpisu  z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej Uczestnika – w przypadku podmiotów zagranicznych – odpisu z rejestru  powinien zostać przetłumaczony na język polski. W przypadku,
  gdy w imieniu Uczestnika Dialogu działa pełnomocnik, którego upoważnienie
  do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z przedstawionego rejestru, przedstawiciel jest zobowiązany do przedłożenia, przed przystąpieniem do Dialogu, pełnomocnictwa. Podpisy mocodawcy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze
  lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej.
 14. Zamawiający wezwie zainteresowane podmioty, które w określonym terminie
  nie złożyły pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 13, do jego złożenia
  w wyznaczonym terminie, pod rygorem pominięcia Wniosku o dopuszczenie
  do Dialogu Technicznego.
 15. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postepowania na wybór partnera prywatnego
  w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (T.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 696 ze zm)  
 16. Niniejszy Dialog Techniczny stanowi etap przygotowań do przyszłych postępowań
  o udzielenie zamówienia publicznego mebli miejskich..
 17. Za udział w Dialogu Technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia, w tym zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem materiałów
  i udziałem w Dialogu.
 18. Zamawiający i Uczestnicy Dialogu Technicznego zobowiązani są do postepowania
  w sposób, który nie ograniczy uczciwej konkurencji na etapie realizacji zamówienia publicznego.
 19. Dialog Techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz na równi traktujący Uczestników Dialogu. Dialog będzie prowadzony do momentu, gdy Zamawiający będzie w stanie określić, na podstawie uzyskanych od Uczestników Dialogu Technicznego informacji w zakresie wystarczającym
  dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia mebli miejskich,
  z zastrzeżeniem pkt. 20.
 20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu Technicznego
  na każdym jego etapie lub odwołania Dialogu Technicznego bez podania przyczyn.
 21. O zakończeniu Dialogu Technicznego Zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestniczące w nim podmioty oraz umieści informację ma swojej stronie internetowej.
 22. Dialog Techniczny poprzedza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, co powoduje, że Uczestnikom Dialogu nie przysługują środki ochrony prawnej,
  o jakich stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
 23. Udział w Dialogu Technicznym nie jest warunkiem ubiegania się przez Uczestnika
  w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.
 24. Przystąpienie podmiotu do Dialogu Technicznego jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie przez Zamawiającego przekazywanych informacji
  do przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków umowy. W przypadku przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu Technicznego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 880 z późń. zm.) podmiot przekazujący dany utwór udziela Zamawiającemu bezwarunkowej zgody na wykorzystanie tego utworu (w całości bądź w części) na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków umowy oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworu, rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu. Podmiot przystępujący do Dialogu Technicznego zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zamawiający nie ujawni informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( T.j. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu Technicznym, nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzegł, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
 25. Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog techniczny dotyczący zamówienia mebli miejskich dla przestrzeni publicznych w Mieście Łodzi, w tym dla obszarów objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi (projekty 1 – 8)”.

VIII. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

 1. Podmioty zainteresowane udziałem w Dialogu Technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w Regulaminie prowadzenia Dialogu Technicznego składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału
  w Dialogu Technicznym w formie Wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 wraz z Ankietą do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym stanowiącą Załącznik nr 3 oraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
 2. Wnioski można składać na adres:

Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź

 1. Termin składania Wniosków upływa 15.09.2017 r. o godz. 12:00.
 2. W przypadku składania Wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia Wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania Wniosku
  przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do Dialogu Technicznego podmioty, które złożą Wnioski do udziału w Dialogu po wyznaczonym terminie.
 4. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim. Wniosek należy złożyć
  w zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania.
 5. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona: nazwą i adresem (firmy) zainteresowanego podmiotu. Koperta (opakowanie) winna być opisana
  wg poniższego wzoru:

„Wniosek o dopuszczenie do Dialogu Technicznego dotyczącego zamówienia mebli miejskich dla przestrzeni publicznych w Mieście Łodzi, w tym dla obszarów objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi (projekty 1 – 8)”.

 

Pliki do pobrania

 

Metadane

Data publikacji : 04.09.2017
Data modyfikacji : 17.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Zagrodnik

Opcje strony

do góry