Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Dla interesantów

Administratorem danych jest Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi, 90-447, ul. Piotrkowska 175, reprezentowane przez Dyrektora.

Dyrektor wyznaczył Inspektora ochrony danych.   

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nim kontaktować bezpośrednio na adres mailowy iod@zim.uml.lodz.pl. Informacje na temat sposobu realizacji praw zmieszczono poniżej.

ZIM jako podmiot realizujący zadania publiczne zbiera i gromadzi dane w oparciu o przepisy prawa, m.in.

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach realizacji inwestycji drogowych,
 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
 • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
 • ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027,

przechowuje je przez okres ustalony z Archiwum Państwowym. Przy realizacji zadań statutowych obowiązują w jednostce wewnętrzne procedury ustalone  w zarządzeniach Dyrektor ZIM.

Poniżej zestawienie najważniejszych celów pozyskiwania i przetwarzania danych w jednostce:

 

Rozpatrywanie  pism dot. inwestycji

Szczegółowe cele

Kategorie osób

Podstawa prawna przetwarzania

Obowiązek/ dobrowolność podania danych

Okres przechowywania

Dane przetwarzane są w celu:

 •  zarejestrowania skargi/wniosku,
 • udzielenia odpowiedzi na skargę/wniosek,
 • przekazania skargi/wniosku zgodnie z właściwościami,
 • składania sprawozdań z realizacji skarg/wniosków. 

Osoby składające skargę/wniosek, podmiot trzecie w interesie, którego została ona złożona 

 

art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku
z obowiązkami wynikającymi
z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Podanie danych w zakresie przewidzianym przepisami prawa jest obowiązkowe. Jeżeli w skardze lub wniosku nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości jego ustalenia na podstawie posiadanych danych, pozostawia się je bez rozpatrzenia (§ 65 KPA).

 

W przypadku skarg/ wniosków rozpatrywanych w jednostce dane będą przechowywane wieczyście,
w przypadku przekazywanych zgodnie z właściwością okres ten wynosi 2 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wpłynął.

 

Konsultacje z mieszkańcami w sprawach dot. inwestycji

Szczegółowe cele

Kategorie osób

Podstawa prawna przetwarzania

Obowiązek/ dobrowolność podania danych

Okres przechowywania

Dane przetwarzane są w celu:

 • uzyskania opinii mieszkańców niezbędnych dla realizacji zadań inwestycyjnych powierzonych jednostce,
 • dokumentowania przebiegu konsultacji z mieszkańcami (listy obecności).

Osoby uczestniczące w konsultacjach, spotkaniach informacyjnych 

 

art. 6 ust. 1 lit c i e RODO
 w związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Podanie danych w zakresie przewidzianym przepisami prawa jest obowiązkowe.

 

W przypadku przeprowadzenia konsultacji dane przechowuje się wraz z dokumentacją dotyczącą właściwego zadania inwestycyjnego przez okres 10 lat od jego zakończenia.

 

Informowanie właścicieli nieruchomości sąsiadujących o rozpoczęciu inwestycji i konieczności wejścia na ich posesję

Szczegółowe cele

Kategorie osób

Podstawa prawna przetwarzania

Źródło danych

Okres przechowywania

Dane przetwarzane są w celu:

 • informowania o przebiegu inwestycji i ewentualnej konieczności wejścia na posesję w związku z realizacją zadań inwestycyjnych powierzonych jednostce,
 • odbieranie oświadczenia -zezwolenia na wejście w teren.

Właściciele posesji graniczących z działkami objętymi prowadzoną inwestycją.

 

art. 6 ust. 1 lit c i e RODO
w związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Dane pochodzą z Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

 

Dane przechowuje się wraz
z dokumentacją dotyczącą właściwego zadania inwestycyjnego przez okres 10 lat od jego zakończenia.

 

Przekazywanie roszczeń z tytułu szkód powstałych na terenie objętym inwestycją

Szczegółowe cele

Kategorie osób

Podstawa prawna przetwarzania

Obowiązek/ dobrowolność podania danych

Okres przechowywania

Dane przetwarzane są w celu:

 • zarejestrowania szkody,
 • nadzorowania wypełniania zobowiązań nałożonych na Wykonawcę umową, tj. przejęcie odpowiedzialności za szkody, w związku z wykonywaniem zadań inwestycyjnych powierzonych jednostce do realizacji

Osoby poszkodowane, które doznały szkody w związku z prowadzonymi inwestycjami oraz ich pełnomocnicy.

 

art. 6 ust. 1 lit c i e RODO
w związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Podanie danych w zakresie przewidzianym przepisami prawa jest wymagane do rozpatrzenia sprawy.

 

Dane przechowuje się wraz
z dokumentacją dotyczącą właściwego zadania inwestycyjnego przez okres 10 lat od jego zakończenia.

 

Wydanie nieruchomości i wypłata odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję drogową

Szczegółowe cele

Kategorie osób

Podstawa prawna przetwarzania

Źródło danych

Okres przechowywania

Dane przetwarzane są w celu:

 • niezbędnym do wydania nieruchomości,
 • wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania
  i odszkodowania za przejęte przez miasto Łódź nieruchomości w związku
  z wydaniem decyzji o realizację inwestycji drogowej powierzonej jednostce do realizacji.

Właściciele, władający nieruchomościami, których nieruchomości, na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, stały się własnością miasta Łodzi.

 

art. 6 ust. 1 lit c i e RODO
w związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia
1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy
 z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach realizacji inwestycji drogowych

 

W celu nawiązania kontaktu dane zostają pobrane z Łódzkiego Ośrodka Geodezji i bazy PESEL.

Podanie danych w zakresie wymaganym do wypłaty jest niezbędne, a ich podanie wynika
z przepisów prawa.

Dane przechowuje się wieczyście.

 

Pozyskiwanie zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

Szczegółowe cele

Kategorie osób

Podstawa prawna przetwarzania

Źródło danych

Okres przechowywania

Dane przetwarzane są w celu:

 • w celu uzyskania zezwolenia na wejścia na posesję w związku z realizacją zadań inwestycyjnych powierzonych jednostce

Właściciele, władający nieruchomościami, których nieruchomości, na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, stały się własnością miasta Łodzi.

 

art. 6 ust. 1 lit c i e RODO
w związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

 

W celu nawiązania kontaktu dane zostają pobrane z Łódzkiego Ośrodka Geodezji i bazy PESEL.  

 

Dane przechowuje się wraz
z dokumentacją dotyczącą właściwego zadania inwestycyjnego przez okres 10 lat od jego zakończenia.

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Szczegółowe cele

Kategorie osób

Podstawa prawna przetwarzania

Obowiązek/ dobrowolność podania danych

Okres przechowywania

Dane przetwarzane są w celu:

 • zarejestrowania skargi/wniosku,
 • udzielenia odpowiedzi na skargę/wniosek,
 • przekazania skargi/wniosku zgodnie z właściwościami,
 • składania sprawozdań z realizacji skarg/wniosków. 

Osoby składające skargę/wniosek, podmiot trzecie w interesie, którego została ona złożona 

 

art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku
z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Podanie danych w zakresie przewidzianym przepisami prawa jest obowiązkowe. Jeżeli w skardze lub wniosku nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości jego ustalenia na podstawie posiadanych danych, pozostawia się je bez rozpatrzenia (§ 65 KPA).

 

W przypadku skarg/ wniosków rozpatrywanych w jednostce dane będą przechowywane wieczyście,
w przypadku przekazywanych zgodnie z właściwością okres ten wynosi 2 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wpłynął.

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Szczegółowe cele

Kategorie osób

Podstawa prawna przetwarzania

Obowiązek/ dobrowolność podania danych

Okres przechowywania

Dane przetwarzane są w celu:

 • zarejestrowania wniosku,
 • udzielenia odpowiedzi na wniosek,
 • sporządzenia decyzji na odmowę udzielania informacji publicznej lub o umorzeniu postępowania ww. sprawie.  

Wnioskujący o dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (KPA).

Podanie danych osobowych w przypadku realizacji dostępu do informacji w trybie wnioskowym jest wymogiem prawnym, brak danych uniemożliwia prawidłową realizację wniosku.

Niepodanie danych w zakresie przewidzianym w art. 104 KPA uniemożliwia wydanie decyzji administracyjnej o odmowie udzielenia informacji publicznej. 

Dane będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wpłynął wniosek, po tym okresie dane będą podlegać ekspertyzie a okres ich przechowywania może zostać wydłużony.

 

 

 

Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania

Szczegółowe cele

Kategorie osób

Podstawa prawna przetwarzania

Obowiązek/ dobrowolność podania danych

Okres przechowywania

Dane przetwarzane są w celu:

 • zarejestrowania wniosku,
 • udostępnia lub przekazania informacje sektora publicznego, jako otwarte dane, w celu ponownego wykorzystywania, bądź odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie,
 • zawierania i wypowiadania umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji,
 • nakładanie opłat za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Wnioskujący o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego ich wykorzystania a nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej lub portalu danych.

 

 

art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Podanie danych osobowych w przypadku realizacji dostępu do informacji w trybie wnioskowym jest wymogiem prawnym.

W przypadku ich braku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 39 ust. 5 ustawy otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego).

 

Dane będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wpłynął wniosek.

 

 

Rozpatrywanie skarg na brak dostępności i wniosków o jej zapewnienie oraz żądań związanych z zapewnieniem dostępności cyfrowej

Szczegółowe cele

Kategorie osób

Podstawa prawna przetwarzania

Obowiązek/ dobrowolność podania danych

Okres przechowywania

Dane przetwarzane są w celu:

 • zarejestrowania skargi,
 • udzielenia odpowiedzi na skargę.

Wnoszący skargę na brak zapewnienia dostępności

Osoby wnioskujące o zapewnienie dostępności. 

 

art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku
z obowiązkami wynikającymi
z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 

Podanie danych osobowych w zakresie określonym art. 29-30 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest obowiązkowe, jeżeli w skardze lub wniosku nie wskazano ww. danych nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi.

 

Dane będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wpłynął wniosek, po tym okresie będą podlegały ekspertyzie a okres ich przechowywania może zostać wydłużony.

 

 

Rozpatrywanie zgłaszanych naruszeń prawa

Szczegółowe cele

Kategorie osób

Podstawa prawna przetwarzania

Obowiązek/ dobrowolność podania danych

Okres przechowywania

Dane przetwarzane są w celu:

 • zarejestrowania zgłoszenia,
 • przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
 • informowania osoby dokonującej zgłoszenia o przyjęciu zgłoszenia i przekazania informacji zwrotnej.

Osoba zgłaszająca naruszenie prawa.

art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z obowiązkami wynikającymi z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

 

art. 6 ust. 1 lit a RODO ujawnienie danych osobowych pozwalających na ustalenie tożsamości osoby tylko za jej wyraźną zgodą

Podanie danych w zakresie umożliwiającym rejestrację zgłoszenia jest obowiązkowe.

Brak danych kontaktowych uniemożliwia powiadomienie
o wpłynięciu jego zgłoszenia
i o ustaleniach.

 

Dane będą przechowywane przez okres 3 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowania zainicjowanego tymi działaniami.

Dane nie są archiwizowane.

 

 Rozpatrywanie petycji 

Szczegółowe cele

Kategorie osób

Podstawa prawna przetwarzania

Obowiązek/ dobrowolność podania danych

Okres przechowywania

Dane przetwarzane są w celu:

 •  zarejestrowania petycji,
 • udzielenia odpowiedzi na petycję,
 • upublicznienia jej treści na stronie internetowej oraz odpowiedzi na nią,
 • przekazania petycji zgodnie z właściwościami. 

Osoby składające petycję, podmiot trzecie w interesie, którego została ona złożona 

 

art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

art. 6 ust. 1 lit a RODO w związku z art.  8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach – zgoda wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego działa wnoszący na ujawnienie danych na stronie internetowej.

Podanie danych w zakresie przewidzianym przepisami prawa jest obowiązkowe (warunkuje udzielenia odpowiedzi na petycję), ich niepodanie oznacza pozostawienie jej bez rozpatrzenia (art. 7 ustawy o petycjach).

 

Dane będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wpłynęła petycja, po tym okresie będą podlegać ekspertyzie – okres przechowywania może zostać wydłużony.

Dane ze strony internetowej usuwa się niezwłocznie w przypadku cofnięcia udzielonej zgody przed upływem ww. terminu.

 

Kategorie odbiorców danych

W związku z prowadzoną działalnością ZIM może przekazywać dane osobowe następującym podmiotom:

 • podmiotom wspierającym ZIM w prowadzonej działalności (firmom świadczącym usługi kurierskie, pocztowe i informatyczne),
 • organom administracji państwowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, m.in. Instytucjom Zarządzającym Programami Operacyjnymi skąd pozyskano środki na realizacje inwestycji,  Urzędowi Miasta Łodzi,
 • dane mogą być udostępniane i przekazywane podmiotom trzecim, w ramach P czynności kontrolnych i audytorskich, na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podpisanych umów,
 • użytkownikom stron internetowych, na których upubliczniane są dane dot. petycji,
 • osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej.

Przysługujące prawa

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ZIM przysługuje prawo do:

 • dostępu do danych oraz ich sprostowania, a na czas jego realizacji żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych w postaci ujawnienia na stronie danych osobowych wnoszącego petycję (czynności wykonane przed jej wycofaniem pozostają zgodne z prawem);
 • wniesienia skargi na działania ZIM do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba mieści się przy ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, w przypadku niezgodne z prawem przetwarzania danych,
 • bycia poinformowanym, jeżeli w toku działania ZIM dojedzie do incydentu, który może powodować wysokie naruszenie praw i wolności osób, których dane dotyczą, o zdarzeniu oraz m.in. o podjętych środkach w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych. 

 

Prawo do usunięcia danych nie przysługuje z uwagi na obowiązek archiwizacji dokumentów wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach a prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych z uwagi wyłącznie jego stosowania na podstawie RODO przy przesłankach przetwarzania wykorzystywanych w ZIM.

Szczegółowa informacje dot. zasad składania wnioski o realizację praw osób, których dane dotyczą znajduje się w sekcji Informacja w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą.


Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które byłyby powodem innych skutków prawnych lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na prawa i interesy podmiotów danych.

Postanowienia końcowe

ZIM informuje, że wdrożone przez niego środki techniczne i organizacyjne zapewniają wystarczające gwarancje przetwarzania danych, zgodnie z wymaganiami określonymi w RODO oraz należycie chroni dane osobowe w tym zakresie.

ZIM jako Administrator Danych może zmieniać i uzupełniać postanowienia dokumentu stosownie do potrzeb wynikających ze zmiany warunków przetwarzania danych osobowych (np. wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa).

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

 

 

Metadane

Data publikacji : 18.07.2018
Data modyfikacji : 21.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Sarzało Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry