Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Ważne informacje związane z naborami na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Inwestycji Miejskich

W przypadku każdorazowej potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym w Zarządzie Inwestycji Miejskich przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), Zarząd Inwestycji Miejskich będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w Centrum Usług Wspólnych przy ul. Piotrkowskiej 171/173.

Oferty kandydatów składane poza ogłoszonymi naborami i po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie są rozpatrywane.

Obsługę procesu naboru zapewnia Centrum Usług Wspólnych. Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do CUW w formie, w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

Obowiązek informacyjny:

 1. administratorem danych kandydatów biorących udział w procesie naboru jest:

Zarząd Inwestycji Miejskich, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175, Centrum Usług Wspólnych przetwarza je na wyraźne polecenie administratora danych.

Okres przechowywania dokumentów w CUW:

 • dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM zostaną dołączone do jego akt osobowych prowadzonych przez CUW,
 • dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w CUW przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru,
 • dokumenty dotyczące przebiegu procedury naboru będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego (okres ustalono na podstawie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. poz. 67).

Miejsce przechowywania: CUW, 90-001 Łódź, ul. Piotrkowska 171/173

Kontakt do Inspektora ochrony danych ZIM: iod@zim.uml.lodz.pl

Kontakt do Inspektora ochrony danych CUW: iod@cuw.uml.lodz.pl

 1. administrator danych będzie wykorzystywał udostępnione dane wyłącznie w zakresie i w celu realizacji naboru na stanowiska urzędnicze, na które kandydat aplikuje;
 2. przetwarzanie danych kandydatów do pracy przez administratora danych jest niezbędne do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 13 ust. 2, 2a i 2b ustawy o pracownikach samorządowych), niepodanie danych w ww. zakresie uniemożliwia wzięcie udziału kandydata w procedurze naboru, w zakresie przekraczającym wymogi ww. przepisów opiera się ono na wyrażeniu przez kandydata zgody na piśmie i nie ma wpływu na udział kandydata w procedurze naboru;
 3. zgoda, o której mowa w pkt 3 może być w każdym momencie wycofana, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 4. kandydat ma prawo:
  1. dostępu do udostępnionych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki

Uwaga !

Dokumenty kandydatów, którzy wzięli udział w naborze będą przechowywane w CUW i mogą być odbierane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po upływie w/w terminu dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Uwaga !

Istnieje możliwość dołączania do bazy danych kandydatów prowadzonej przez Centrum Usług Wspólnych utworzonej w celu kierowania ofert zatrudnienia w CUW i w jednostkach obsługiwanych ZIM i ZDIT:

 • na stanowiskach urzędniczych wyłącznie w celu zastępstwa pracownika w czasie ich usprawiedliwionej nieobecności,
 • na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Ważne! Rejestr kandydatów do pracy nie ma związku z oddzielnie prowadzonymi procedurami naborów kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

Aby dołączyć do bazy kandydatów można m.in. w czasie naboru złożyć dodatkowe oświadczenie.

W razie jakichkolwiek pytań informacji udziela CUW pod numerem telefonu: (42) 272 62 86

Metadane

Data publikacji : 17.08.2016
Data modyfikacji : 17.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Monika Biegun

Opcje strony

do góry