Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Ryzykiem i Ochrony Danych Osobowych (DSR)

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Zarządzania Ryzykiem i Ochrony Danych Osobowych należy w szczególności:

  1. przygotowywanie rocznych planów działalności oraz sprawozdań z ich wykonania, a także innych sprawozdań, raportów, analiz i bieżących informacji z zakresu zadań realizowanych przez Zarząd;
  2. koordynowanie zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem i dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem;
  3. koordynowanie zadań kontroli zarządczej, w tym prowadzenie rejestru procedur zewnętrznych i wewnętrznych;
  4. udział w projektowaniu i wdrożeniu procedur niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym opiniowanie proponowanych mechanizmów kontrolnych;
  5. zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych;
  6. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ich ochronę;
  7. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych;
  8. współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w zakresie działania Zarządu.

Metadane

Data publikacji : 03.01.2018
Data modyfikacji : 14.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Dziuba Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry