Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Wydział ds. Obsługi Zarządu (DO)

W skład Wydziału wchodzą trzy zespoły:
1. Zespół ds. Organizacyjnych (DOI)
2. Zespół ds. Programowania i Monitorowania Inwestycji (DOII)
3. Zespół ds. Promocji i Komunikacji (DOIII)
 
Do zadań Wydziału ds. Obsługi Zarządu należy w szczególności, w ramach:
 
1) Zespołu ds. Organizacyjnych:
a) opracowywanie projektów regulaminów: organizacyjnego, pracy, wynagradzania, gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ich zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) opracowywanie przy udziale innych komórek organizacyjnych projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi, zarządzeń Prezydenta i aktów kierownictwa wewnętrznego Dyrektora,
c) prowadzenie rejestru skarg i wniosków, petycji, interpelacji oraz nadzór w zakresie rozpatrywania i udzielania odpowiedzi,
d) opracowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw Dyrektora oraz prowadzenia rejestrów upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora,
e) sporządzanie listów referencyjnych,
f) obsługa sekretariatu Zarządu,
g) współpraca z Centrum Usług Wspólnych w szczególności w zakresie:
- zgłaszania potrzeb zorganizowania naborów na wolne stanowiska urzędnicze i zatrudniania na stanowiska pomocnicze i obsługi,
- koordynowania przeprowadzania ocen okresowych pracowników Zarządu,
- przekazywania informacji o potrzebach w zakresie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
- prowadzenia spraw socjalnych,
- zgłaszania potrzeb organizacji staży i praktyk studenckich,
- spraw administracyjno-gospodarczych Zarządu,
- wnioskowania o konserwację i naprawę wyposażenia, zakup sprzętu, w tym informatycznego,
- inwentaryzacji w Zarządzie;
h) prowadzenie ewidencji ilościowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 
2) Zespołu ds. Programowania i Monitorowania Inwestycji: 
Współpraca z Centrum Usług Wspólnych w szczególności w zakresie:
a) opracowywania projektu planu rzeczowo-finansowego i planu finansowego Zarządu,
b) sporządzania wniosków o dokonanie zmian w planie finansowym oraz w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
c) dokonania ustaleń z zakresie przygotowani harmonogramów planowanych wydatków miesięcznych oraz zapotrzebowania na środki finansowe w układzie miesięcznym,
d) ewidencjonowania zaangażowania środków na zadaniach inwestycyjnych,
e) weryfikacji poprawności wystawianych dokumentów księgowych w zakresie finansowym pod kątem zgodności z zawartymi umowami;
 
3) Zespołu ds. Promocji i Komunikacji:
a) zapewnienie działań promocyjno-informacyjnych dla zadań dofinansowanych w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu, z wyłączeniem Projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, o których mowa w § 25 pkt 1 lit. a,
b) realizacja obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 oraz z 2020 r. poz. 695), we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,
c) koordynowanie udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu,
d) prowadzenia spraw z zakresu konsultacji społecznych,
e) współpraca z organizacjami pozarządowymi,
f) planowanie i realizacja działań nakierowanych na budowanie wizerunku Zarządu na rynku pracy,
g) realizowanie promocji Zarządu wśród studentów i potencjalnych pracowników,
h) współpraca z uczelniami, organizacjami studenckimi i biurami karier,
i) planowanie inicjatyw/kampanii informacyjnych obejmujących działania w mediach społecznościowych,
j) podejmowanie działań związanych z budowaniem spójnej komunikacji wewnętrznej w Zarządzie.

Metadane

Data publikacji : 02.10.2017
Data modyfikacji : 02.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Dziuba Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry