Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Wydział Rewitalizacji Obszarowej i Inwestycji Kubaturowych (RK)

W skład Wydziału wchodzą cztery zespoły:

1. Zespół ds. Rewitalizacji Obszarowej I (RKI)

2. Zespół ds. Rewitalizacji Obszarowej II (RKII

3. Zespół ds. Rewitalizacji Obszarowej III (RKIII)

4. Zespół ds. Inwestycji Kubaturowych (RKIV)

 

Do zadań Wydziału Rewitalizacji Obszarowej należy w szczególności, w ramach:
 1. Zespołu ds. Rewitalizacji Obszarowej I:
 1. przygotowywanie, koordynacja realizacji i nadzór nad realizacją Projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi pn.:
  • Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz
   z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic,
  • Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2,
  • Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 3,
  • Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz
   z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic,
  • Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5,
  • Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6,
  • Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz
   z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic,
  • Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz
   z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic
   zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi,
 2. prowadzenie spraw dotyczących przeznaczenia nieruchomości pod inwestycje liniowe i kubaturowe oraz przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy na podstawie posiadanych dokumentacji projektowych (koncepcje i projekty), materiałów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), a także innych opracowań urbanistycznych (koncepcji zagospodarowania terenów, kwartałów ulic itp.), zlokalizowanych na obszarach podlegających rewitalizacji,
 3. udział w opiniowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. udział w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi,
 5. opracowywanie materiałów do planów inwestycyjnych rocznych i wieloletnich, w zakresie wydatków majątkowych,
 6. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie warunków przygotowania robót,
 7. ustalanie właścicieli i władających nieruchomościami,
 8. uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
 9. wypłata odszkodowań, na podstawie decyzji ustalających odszkodowanie, wydanych przez odpowiedni organ, dla byłych właścicieli nieruchomości, przejętych dla potrzeb prowadzonych zadań inwestycyjnych bądź dokonywania w tym zakresie zamiany nieruchomości,
 10. prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązku wydania nieruchomości, opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń określonych w decyzjach,
 11. uzyskiwanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obszarów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - wypisów i wyrysów z planu,
 12. przygotowywanie dokumentacji terenowo-prawnej,
 13. wnioskowanie o zmiany zapisów w rejestrze ewidencji gruntów, budynków
  i lokali dotyczących władztwa,
 14. udział w opiniowaniu wniosków o sprzedaż gruntów,
 15. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie podziału i wykupu działek,
 16. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji robót prowadzonych wspólnie,
 17. prowadzenie i aktualizowanie podręcznego archiwum dokumentacji geodezyjnej
  i prawnej,
 18. przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji,
 19. nadzór nad realizowanymi inwestycjami pod kątem zgodności z podpisanymi umowami o dofinansowanie i bieżące monitorowanie realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, w tym przygotowywanie cyklicznych raportów, z wyłączeniem tych wynikających z obsługi Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014,
 20. sprawowanie bieżącej kontroli nad sposobem wykonania usługi w ogólnym interesie gospodarczym, w ramach realizacji projektów, o których mowa w lit. a,
  ze szczególnym uwzględnieniem jakości, efektywności, prawidłowości jej wykonania oraz podnoszenia jakości i standardu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym,
 21. zapewnienie trwałości projektów oraz prowadzenie korespondencji z Instytucją Zarządzającą po zakończeniu realizacji projektu, a także obsługa kontroli, w okresie trwałości projektów i w okresie przechowywania dokumentacji;
 22. współudział w kształtowaniu polityki miasta Łodzi w zakresie przeciwdziałania hałasowi,
 23. prowadzenie windykacji należności, również w zakresie zadań realizowanych przez  Zespół ds. Rewitalizacji Obszarowej II oraz Zespół ds. Rewitalizacji Obszarowej III – z wyłączeniem windykacji zobowiązań o charakterze pieniężnym na etapie czynności regulowanych przepisami o postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonej przez Centrum Usług Wspólnych;
 1. Zespołu ds. Rewitalizacji Obszarowej II:
 1. realizacja Projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, o których mowa
  w pkt 1 lit. a tiret pierwsze, czwarte, siódme i ósme, zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi,
 2. zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 3. uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji,
 4. organizowanie rad technicznych,
 5. uzyskiwanie akceptacji Urzędu Miasta Łodzi dla projektów budowlanych, w trakcie realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi w przypadku istotnych zmian z punktu widzenia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 6. dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz współudział w rozliczaniu inwestycji w zakresie rzeczowym,
 7. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie warunków realizacji robót,
 8. nadzór nad realizacją inwestycji przez podmioty zewnętrzne,
 9. uzyskiwanie technicznych warunków przyłączenia obiektu i zapewnienia dostawy mediów,
 10. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji robót prowadzonych wspólnie,
 11. prowadzenie i aktualizowanie podręcznego archiwum dokumentacji geodezyjnej i prawnej,
 12. przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji,
 13. realizacja uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi oraz przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych – w odniesieniu do zrealizowanych inwestycji, przekazanych
  do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi
  do bieżącej eksploatacji, z zastrzeżeniem § 23 pkt 2 lit. g,
 14. realizacja zobowiązań wynikających z nałożonych decyzji administracyjnych dotyczących wykonywania nasadzeń zastępczych oraz prowadzenie spraw i nadzór nad wykonywaniem analiz porealizacyjnych;
 1. Zespołu ds. Rewitalizacji Obszarowej III:
 1. realizacja Projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, o których mowa
  w pkt 1 lit. a tiret drugie, trzecie, piąte i szóste, zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi,
 2. zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 3. uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji,
 4. organizowanie rad technicznych,
 5. uzyskiwanie akceptacji Urzędu Miasta Łodzi dla projektów budowlanych w trakcie realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi w przypadku istotnych zmian z punktu widzenia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 6. dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz współudział w rozliczaniu inwestycji w zakresie rzeczowym,
 7. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie warunków realizacji robót,
 8. nadzór nad realizacją inwestycji przez podmioty zewnętrzne,
 9. uzyskiwanie technicznych warunków przyłączenia obiektu i zapewnienia dostawy mediów,
 10. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji robót prowadzonych wspólnie,
 11. prowadzenie i aktualizowanie podręcznego archiwum dokumentacji geodezyjnej i prawnej,
 12. przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji,
 13. realizacja uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi oraz przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych – w odniesieniu do zrealizowanych inwestycji, przekazanych
  do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi
  do bieżącej eksploatacji, z zastrzeżeniem § 23 pkt 2 lit. g,
 14. realizacja zobowiązań wynikających z nałożonych decyzji administracyjnych dotyczących wykonywania nasadzeń zastępczych oraz prowadzenie spraw i nadzór nad wykonywaniem analiz porealizacyjnych;
 1. Zespołu ds. Inwestycji Kubaturowych:
 1. przygotowywanie i nadzór nad realizacją kubaturowych projektów inwestycyjnych
  i remontowych zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi,
 2. prowadzenie spraw dotyczących przeznaczenia nieruchomości pod inwestycje kubaturowe oraz przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy na podstawie posiadanych dokumentacji projektowych (koncepcje i projekty), materiałów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), a także innych opracowań urbanistycznych (koncepcji zagospodarowania terenów, kwartałów ulic itp.), zlokalizowanych poza obszarem objętym rewitalizacją,
 3. udział w opiniowaniu wniosków o sprzedaż gruntów,
 4. udział w opiniowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 5. udział w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi,
 6. opracowywanie materiałów do planów inwestycyjnych rocznych i wieloletnich
  w zakresie wydatków majątkowych,
 7. zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 8. uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji,
 9. organizowanie rad technicznych,
 10. uzyskiwanie akceptacji Urzędu Miasta Łodzi dla projektów budowlanych w trakcie realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi w przypadku istotnych zmian z punktu widzenia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 11. uzyskiwanie technicznych warunków przyłączenia obiektu i zapewnienia dostawy mediów,
 12. dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz współudział w rozliczaniu inwestycji w zakresie rzeczowym,
 13. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie warunków przygotowania i realizacji robót,
 14. nadzór nad realizacją inwestycji przez podmioty zewnętrzne,
 15. przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji,
 16. realizacja uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi oraz przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych – w odniesieniu do zrealizowanych inwestycji, przekazanych
  do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi
  do bieżącej eksploatacji, z zastrzeżeniem § 23 pkt 2 lit. g,
 17. pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych dla dofinansowania zadań Zarządu,
  we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi, miejskimi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami,
 18. kompleksowe przygotowanie wniosków aplikacyjnych oraz pozostałej dokumentacji dla potrzeb Unii Europejskiej i współpraca z instytucjami weryfikującymi wnioski aplikacyjne,
 19. nadzór nad realizowanymi inwestycjami pod kątem zgodności z podpisanymi umowami o dofinansowanie i bieżące monitorowanie realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, w tym przygotowywanie cyklicznych raportów, z wyłączeniem tych wynikających z obsługi Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014,
 20. zapewnienie trwałości projektów oraz prowadzenie korespondencji z Instytucją Zarządzającą po zakończeniu realizacji projektu, a także obsługa kontroli
  w okresie trwałości projektów i w okresie przechowywania dokumentacji,
 21. opiniowanie dokumentów strategicznych miasta Łodzi, w tym pod kątem planowanych inwestycji współfinansowanych z funduszy pozabudżetowych,
 22. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji robót prowadzonych wspólnie,
 23. współudział w kształtowaniu polityki miasta Łodzi w zakresie przeciwdziałania hałasowi,
 24. realizacja zobowiązań wynikających z nałożonych decyzji administracyjnych dotyczących wykonywania nasadzeń zastępczych oraz prowadzenie spraw i nadzór nad wykonywaniem analiz porealizacyjnych,
 25. prowadzenie windykacji należności – z wyłączeniem windykacji zobowiązań o charakterze pieniężnym na etapie czynności regulowanych przepisami o postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonej przez Centrum Usług Wspólnych,
 26. sprawowanie bieżącej kontroli nad sposobem wykonania usługi w ogólnym interesie gospodarczym, w ramach realizacji projektów, o których mowa w pkt 1, ze szczególnym uwzględnieniem jakości, efektywności, prawidłowości jej wykonania oraz podnoszenia jakości i standardu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 18.08.2016
Data modyfikacji : 02.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry