Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Wydział Rewitalizacji Obszarowej, Inwestycji Kubaturowych i Drogowych (RK)

W skład Wydziału wchodzą cztery zespoły:

1. Zespół ds. Rewitalizacji Obszarowej I (RKI)

2. Zespół ds. Rewitalizacji Obszarowej II (RKII

3. Zespół ds. Rewitalizacji Obszarowej III (RKIII)

4. Zespół ds. Inwestycji Kubaturowych i Drogowych  (RKIV)

 

 

Do zadań Wydziału Rewitalizacji Obszarowej należy w szczególności, w ramach:
 1. Zespołu ds. Rewitalizacji Obszarowej I:
 1. przygotowywanie, koordynacja realizacji i nadzór nad realizacją Projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi pn.:
  • Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz
   z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic,
  • Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2,
  • Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 3,
  • Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz
   z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic,
  • Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5,
  • Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6,
  • Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz
   z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic,
  • Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz
   z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic
   zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi,
 2. prowadzenie spraw dotyczących przeznaczenia nieruchomości pod inwestycje liniowe i kubaturowe oraz przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy na podstawie posiadanych dokumentacji projektowych (koncepcje i projekty), materiałów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), a także innych opracowań urbanistycznych (koncepcji zagospodarowania terenów, kwartałów ulic itp.), zlokalizowanych na obszarach podlegających rewitalizacji,
 3. udział w opiniowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. udział w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi,
 5. opracowywanie materiałów do planów inwestycyjnych rocznych i wieloletnich
  w zakresie wydatków majątkowych,
 6. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie warunków przygotowania robót,
 7. ustalanie właścicieli i władających nieruchomościami,
 8. wypłata odszkodowań, na podstawie decyzji ustalających odszkodowanie, wydanych przez odpowiedni organ, dla byłych właścicieli nieruchomości, przejętych dla potrzeb prowadzonych zadań inwestycyjnych bądź dokonywania w tym zakresie zamiany nieruchomości,
 9. prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązku wydania nieruchomości, opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń określonych w decyzjach,
 10. przygotowywanie dokumentacji terenowo-prawnej,
 11. wnioskowanie o zmiany zapisów w rejestrze ewidencji gruntów, budynków
  i lokali dotyczących władztwa,
 12. udział w opiniowaniu wniosków o sprzedaż gruntów,
 13. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie podziału i wykupu działek,
 14. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji robót prowadzonych wspólnie,
 15. prowadzenie i aktualizowanie podręcznego archiwum dokumentacji geodezyjnej
  i prawnej,
 16. przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji,
 17. nadzór nad realizowanymi inwestycjami pod kątem zgodności z podpisanymi umowami o dofinansowanie i bieżące monitorowanie realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, w tym przygotowywanie cyklicznych raportów, z wyłączeniem tych wynikających z obsługi Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014,
 18. sprawowanie bieżącej kontroli nad sposobem wykonania usługi w ogólnym interesie gospodarczym, w ramach realizacji projektów, o których mowa w lit. a,
  ze szczególnym uwzględnieniem jakości, efektywności, prawidłowości jej wykonania oraz podnoszenia jakości i standardu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym,
 19. zapewnienie trwałości projektów oraz prowadzenie korespondencji z Instytucją Zarządzającą po zakończeniu realizacji projektu, a także obsługa kontroli
  w okresie trwałości projektów i w okresie przechowywania dokumentacji,
 20. współudział w kształtowaniu polityki miasta Łodzi w zakresie przeciwdziałania hałasowi,
 21. prowadzenie windykacji należności – z wyłączeniem windykacji zobowiązań o charakterze pieniężnym na etapie czynności regulowanych przepisami o postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonej przez Centrum Usług Wspólnych,
 22. realizacja uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi oraz przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych – w odniesieniu do zrealizowanych inwestycji, przekazanych
  do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi
  do bieżącej eksploatacji, z zastrzeżeniem § 23 pkt 2 lit. g,
 23. realizacja zadań, o których mowa w lit. b-m, p-v, również na rzecz Zespołu
  ds. Rewitalizacji Obszarowej II i Zespołu ds. Rewitalizacji Obszarowej III, oraz realizacja zadań, o których mowa w lit. c-e, l, t-v – dodatkowo również na rzecz Zespołu ds. Inwestycji Kubaturowych i Drogowych;
 1. Zespołu ds. Rewitalizacji Obszarowej II:
 1. realizacja kubaturowych projektów inwestycyjnych i remontowych w ramach Projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, o których mowa w pkt 1 lit. a, zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi,
 2. zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 3. uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji,
 4. organizowanie rad technicznych,
 5. uzyskiwanie akceptacji Urzędu Miasta Łodzi dla projektów budowlanych
  w trakcie realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi w przypadku istotnych zmian z punktu widzenia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 6. dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz współudział w rozliczaniu inwestycji w zakresie rzeczowym,
 7. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie warunków realizacji robót,
 8. nadzór nad realizacją inwestycji przez podmioty zewnętrzne,
 9. uzyskiwanie technicznych warunków przyłączenia obiektu i zapewnienia dostawy mediów,
 10. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji robót prowadzonych wspólnie,
 11. prowadzenie i aktualizowanie podręcznego archiwum dokumentacji geodezyjnej
  i prawnej,
 12. realizacja zobowiązań wynikających z nałożonych decyzji administracyjnych dotyczących wykonywania nasadzeń zastępczych oraz prowadzenie spraw i nadzór nad wykonywaniem analiz porealizacyjnych,
 13. uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
 14. uzyskiwanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a dla obszarów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – wypisów i wyrysów z planu;
 1. Zespołu ds. Rewitalizacji Obszarowej III:
 1. realizacja drogowych projektów inwestycyjnych i projektów rewitalizacyjnych w zakresie parków, w szczególności w ramach Projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, o których mowa w pkt 1 lit. a, zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi,
 2. zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 3. uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji,
 4. organizowanie rad technicznych,
 5. uzyskiwanie akceptacji Urzędu Miasta Łodzi dla projektów budowlanych
  w trakcie realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi w przypadku istotnych zmian z punktu widzenia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 6. dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz współudział w rozliczaniu inwestycji w zakresie rzeczowym,
 7. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie warunków realizacji robót,
 8. nadzór nad realizacją inwestycji przez podmioty zewnętrzne,
 9. uzyskiwanie technicznych warunków przyłączenia obiektu i zapewnienia dostawy mediów,
 10. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji robót prowadzonych wspólnie,
 11. prowadzenie i aktualizowanie podręcznego archiwum dokumentacji geodezyjnej
  i prawnej,
 12. realizacja zobowiązań wynikających z nałożonych decyzji administracyjnych dotyczących wykonywania nasadzeń zastępczych oraz prowadzenie spraw i nadzór nad wykonywaniem analiz porealizacyjnych,
 13. uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
 14. uzyskiwanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a dla obszarów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – wypisów i wyrysów z planu;
 
 1. Zespołu ds. Inwestycji Kubaturowych i Drogowych:
 1. przygotowywanie i nadzór nad realizacją kubaturowych projektów inwestycyjnych i remontowych oraz drogowych projektów inwestycyjnych, innych niż wskazane w pkt 2 lit. a i pkt 3 lit. a, zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi,
 2. prowadzenie spraw dotyczących przeznaczenia nieruchomości pod inwestycje drogowe i kubaturowe oraz przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy
  na podstawie posiadanych dokumentacji projektowych (koncepcje i projekty), materiałów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), a także innych opracowań urbanistycznych (koncepcji zagospodarowania terenów, kwartałów ulic itp.), zlokalizowanych poza obszarem objętym rewitalizacją,
 3. zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 4. uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji,
 5. organizowanie rad technicznych,
 6. uzyskiwanie akceptacji Urzędu Miasta Łodzi dla projektów budowlanych
  w trakcie realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi w przypadku istotnych zmian z punktu widzenia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 7. uzyskiwanie technicznych warunków przyłączenia obiektu i zapewnienia dostawy mediów,
 8. dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz współudział w rozliczaniu inwestycji w zakresie rzeczowym,
 9. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie warunków przygotowania i realizacji robót,
 10. nadzór nad realizacją inwestycji przez podmioty zewnętrzne,
 11. pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych dla dofinansowania zadań Zarządu,
  we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi, miejskimi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami,
 12. kompleksowe przygotowanie wniosków aplikacyjnych oraz pozostałej dokumentacji dla potrzeb Unii Europejskiej i współpraca z instytucjami weryfikującymi wnioski aplikacyjne,
 13. nadzór nad realizowanymi inwestycjami pod kątem zgodności z podpisanymi umowami o dofinansowanie i bieżące monitorowanie realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, w tym przygotowywanie cyklicznych raportów, z wyłączeniem tych wynikających z obsługi Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014,
 14. zapewnienie trwałości projektów oraz prowadzenie korespondencji z Instytucją Zarządzającą po zakończeniu realizacji projektu, a także obsługa kontroli
  w okresie trwałości projektów i w okresie przechowywania dokumentacji,
 15. opiniowanie dokumentów strategicznych miasta Łodzi, w tym pod kątem planowanych inwestycji współfinansowanych z funduszy pozabudżetowych,
 16. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji robót prowadzonych wspólnie,
 17. realizacja zobowiązań wynikających z nałożonych decyzji administracyjnych dotyczących wykonywania nasadzeń zastępczych oraz prowadzenie spraw
  i nadzór nad wykonywaniem analiz porealizacyjnych,
 18. sprawowanie bieżącej kontroli nad sposobem wykonania usługi w ogólnym interesie gospodarczym, w ramach realizacji projektów, o których mowa w pkt 1,
  ze szczególnym uwzględnieniem jakości, efektywności, prawidłowości jej wykonania oraz podnoszenia jakości i standardu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym,
 19. uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
 20. uzyskiwanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  a dla obszarów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – wypisów i wyrysów z planu,
 21. prowadzenie i aktualizowanie podręcznego archiwum dokumentacji geodezyjnej
  i prawnej.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 18.08.2016
Data modyfikacji : 13.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry