Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Wydział Rewitalizacji Obszarowej, Inwestycji Kubaturowych i Drogowych (RK)

W skład Wydziału wchodzą cztery zespoły:

 1. Zespół I (RK-I)
 2. Zespół II (RK-II)
 3. Zespół III (RK-III)
Do zadań Wydziału Rewitalizacji Obszarowej, Inwestycji Kubaturowych i Drogowych należy w szczególności, w ramach:
 1. Zespołu I:
 1. przygotowywanie, koordynacja realizacji i nadzór nad realizacją Projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi pn.:
  • Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic,
  • Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2,
  • Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 3,
  • Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz
   z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic,
  • Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5,
  • Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6,
  • Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz
   z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic,
  • Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz
   z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic

– zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi,

        b. prowadzenie spraw dotyczących przeznaczenia nieruchomości pod inwestycje liniowe i kubaturowe oraz przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy na podstawie posiadanych dokumentacji projektowych (koncepcje
            i projekty), materiałów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), a także innych opracowań
           
urbanistycznych (koncepcji zagospodarowania terenów, kwartałów ulic itp.),

 1. udział w opiniowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 1. udział w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi,
 1. opracowywanie materiałów do planów inwestycyjnych rocznych i wieloletnich
  w zakresie wydatków majątkowych,
 1. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie warunków przygotowania robót,
 1. ustalanie właścicieli i władających nieruchomościami,
 1. wypłata odszkodowań, na podstawie decyzji ustalających odszkodowanie, wydanych przez odpowiedni organ, dla byłych właścicieli nieruchomości, przejętych dla potrzeb prowadzonych zadań inwestycyjnych bądź dokonywania w tym zakresie zamiany nieruchomości,
 1. prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązku wydania nieruchomości, opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń określonych w decyzjach,

         j. przygotowywanie dokumentacji terenowo-prawnej,

         k. wnioskowanie o zmiany zapisów w rejestrze ewidencji gruntów, budynków i lokali dotyczących władztwa,

         l. udział w opiniowaniu wniosków o sprzedaż gruntów,

         m. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie podziału i wykupu działek,

         n. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji robót prowadzonych wspólnie,

         o. prowadzenie i aktualizowanie podręcznego archiwum dokumentacji geodezyjnej i prawnej,

         p. przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji,

         q. nadzór nad realizowanymi inwestycjami pod kątem zgodności z podpisanymi umowami o dofinansowanie i bieżące monitorowanie realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, w tym
             przygotowywanie cyklicznych raportów, z wyłączeniem tych wynikających z obsługi Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014,

         r. sprawowanie bieżącej kontroli nad sposobem wykonania usługi w ogólnym interesie gospodarczym, w ramach projektów realizowanych przez Wydział,
            ze szczególnym uwzględnieniem jakości, efektywności, prawidłowości jej wykonania oraz podnoszenia jakości i standardu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym,

         s. zapewnienie trwałości projektów oraz prowadzenie korespondencji z Instytucją Zarządzającą po zakończeniu realizacji projektu, a także obsługa kontroli
             w okresie trwałości projektów i w okresie przechowywania dokumentacji,

         t. prowadzenie windykacji należności – z wyłączeniem windykacji zobowiązań o charakterze pieniężnym na etapie czynności regulowanych przepisami o postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonej przez Centrum
             Usług Wspólnych,

          u. realizacja uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi oraz przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych – w odniesieniu do zrealizowanych inwestycji, przekazanych do odpowiednich miejskich jednostek
              organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji, z zastrzeżeniem § 23 pkt 2 lit. g,

         v. realizacja zadań, o których mowa w lit. b-m, p-u, również na rzecz Zespołu II i Zespołu III;

 

2. Zespołu II:

 1. realizacja kubaturowych projektów inwestycyjnych i remontowych w ramach Projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, o których mowa
  w pkt 1 lit. a, zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi,
 2. przygotowywanie i nadzór nad realizacją kubaturowych projektów inwestycyjnych i remontowych innych niż wskazane w pkt. 1 lit. a, zgodnie
  z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi,
 3. pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych dla dofinansowania zadań Zarządu,
  we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi, miejskimi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami,
 4. kompleksowe przygotowanie wniosków aplikacyjnych oraz pozostałej dokumentacji dla potrzeb Unii Europejskiej i współpraca z instytucjami weryfikującymi wnioski aplikacyjne,
 5. opiniowanie dokumentów strategicznych miasta Łodzi, w tym pod kątem planowanych inwestycji współfinansowanych z funduszy pozabudżetowych,
 6. zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 7. uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji,
 8. organizowanie rad technicznych,
 9. uzyskiwanie akceptacji Urzędu Miasta Łodzi dla projektów budowlanych
  w trakcie realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi w przypadku istotnych zmian z punktu widzenia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 10. dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz współudział w rozliczaniu inwestycji w zakresie rzeczowym, z zastrzeżeniem § 23 pkt 2 lit. d,
 11. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie warunków realizacji robót,
 12. nadzór nad realizacją inwestycji przez podmioty zewnętrzne,
 13. uzyskiwanie technicznych warunków przyłączenia obiektu i zapewnienia dostawy mediów,
 14. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji robót prowadzonych wspólnie,
 15. prowadzenie i aktualizowanie podręcznego archiwum dokumentacji geodezyjnej
  i prawnej,
 16. uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
 17. uzyskiwanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  a dla obszarów objętych miejscowym planem zagospodarowania
  przestrzennego – wypisów i wyrysów z planu,
 18. dokonywanie odbiorów wykonanej dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem
  § 23 pkt 2 lit. d;
 1. Zespołu  III:
 1. realizacja drogowych projektów inwestycyjnych i projektów rewitalizacyjnych
  w zakresie parków w ramach Projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, o których mowa w pkt 1 lit. a, zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi,
 2. przygotowywanie i nadzór nad realizacją drogowych projektów inwestycyjnych
  i projektów rewitalizacyjnych parków innych niż wskazane w pkt. 1 lit. a, zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi,
 3. pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych dla dofinansowania zadań Zarządu,
  we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi, miejskimi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami,
 4. kompleksowe przygotowanie wniosków aplikacyjnych oraz pozostałej dokumentacji dla potrzeb Unii Europejskiej i współpraca z instytucjami weryfikującymi wnioski aplikacyjne,
 5. opiniowanie dokumentów strategicznych miasta Łodzi, w tym pod kątem planowanych inwestycji współfinansowanych z funduszy pozabudżetowych,
 6. zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 7. uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji,
 8. organizowanie rad technicznych,
 9. uzyskiwanie akceptacji Urzędu Miasta Łodzi dla projektów budowlanych, w trakcie realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi w przypadku istotnych zmian z punktu widzenia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 10. dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz współudział w rozliczaniu inwestycji w zakresie rzeczowym, z zastrzeżeniem § 23 pkt 2 lit. d,
 11. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie warunków realizacji robót,
 12. nadzór nad realizacją inwestycji przez podmioty zewnętrzne,
 13. uzyskiwanie technicznych warunków przyłączenia obiektu i zapewnienia dostawy mediów,
 14. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji robót prowadzonych wspólnie,
 15. prowadzenie i aktualizowanie podręcznego archiwum dokumentacji geodezyjnej
  i prawnej,
 16. uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
 17. uzyskiwanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a dla obszarów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – wypisów i wyrysów z planu,
 18. dokonywanie odbiorów wykonanej dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem
  § 23 pkt 2 lit. d.

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 18.08.2016
Data modyfikacji : 24.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry