Biuletyn Informacji Publicznej Wydział Rewitalizacji Obszarowej I (RRI) - Komórki organizacyjne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2019, 12:21

Komórki organizacyjne

Czwartek, 18 sierpnia 2016

Wydział Rewitalizacji Obszarowej I (RRI)

 

Do zadań Wydziału Rewitalizacji Obszarowej należy w szczególności, w ramach:

 1. przygotowywanie i nadzór nad realizacją Projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi 1, 4, 7, 8, zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi;
 2. prowadzenie spraw dotyczących przeznaczenia nieruchomości pod inwestycje liniowe i kubaturowe oraz przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy na podstawie posiadanych dokumentacji projektowych (koncepcje i projekty), materiałów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), a także innych opracowań urbanistycznych (koncepcji zagospodarowania terenów, kwartałów ulic itp.), zlokalizowanych na obszarach podlegających rewitalizacji;
 3. udział w opiniowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 4. udział w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi;
 5. opracowywanie materiałów do planów inwestycyjnych rocznych i wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych;
 6. zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 7. uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji;
 8. organizowanie rad technicznych;
 9. uzyskiwanie akceptacji Urzędu Miasta Łodzi dla projektów budowlanych w trakcie realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi w przypadku istotnych zmian z punktu widzenia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 10. dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz współudział w rozliczaniu inwestycji w zakresie rzeczowym;
 11. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie warunków przygotowania i realizacji robót;
 12. nadzór nad realizacją inwestycji przez podmioty zewnętrzne;
 13. ustalanie właścicieli i władających nieruchomościami;
 14. uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane;
 15. wypłata odszkodowań, na podstawie decyzji ustalających odszkodowanie, wydanych przez odpowiedni organ, dla byłych właścicieli nieruchomości, przejętych dla potrzeb prowadzonych zadań inwestycyjnych bądź dokonywania w tym zakresie zamiany nieruchomości;
 16. prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązku wydania nieruchomości, opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń określonych w decyzjach;
 17. uzyskiwanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a dla obszarów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - wypisów i wyrysów z planu;
 18. uzyskiwanie technicznych warunków przyłączenia obiektu i zapewnienia dostawy mediów;
 19. przygotowywanie dokumentacji terenowo-prawnej;
 20. wnioskowanie o zmiany zapisów w rejestrze ewidencji gruntów, budynków i lokali  dotyczących władztwa;
 21. udział w opiniowaniu wniosków o sprzedaż gruntów;
 22. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie podziału i wykupu działek;
 23. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji robót prowadzonych wspólnie;
 24. prowadzenie i aktualizowanie podręcznego archiwum dokumentacji geodezyjnej i prawnej;
 25. przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji;
 26. koordynacja realizacji projektów, o których mowa w pkt 1;
 27. nadzór nad realizowanymi inwestycjami pod kątem zgodności z podpisanymi umowami o dofinansowanie i bieżące monitorowanie realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, w tym przygotowywanie cyklicznych raportów, z wyłączeniem tych wynikających z obsługi Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014;
 28. sprawowanie bieżącej kontroli nad sposobem wykonania usługi w ogólnym interesie gospodarczym, w ramach realizacji projektów, o których mowa w pkt 1, ze szczególnym uwzględnieniem jakości, efektywności, prawidłowości jej wykonania oraz podnoszenia jakości i standardu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym;
 29. zapewnienie trwałości projektów oraz prowadzenie korespondencji z Instytucją Zarządzającą po zakończeniu realizacji projektu, a także obsługa kontroli w okresie trwałości projektów i w okresie przechowywania dokumentacji.
 

Metadane

Data publikacji : 18.08.2016
Data modyfikacji : 08.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Sarzało
©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL