Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Wydział Architektury i Zieleni (DA)

W skład Wydziału wchodzą dwa zespoły:
1. Zespół ds. Przygotowania Inwestycji (DAP)
2. Zespół ds. Realizacji Inwestycji (DAR)
 
Do zadań Wydziału Architektury i Zieleni nalezy w szczególności, w ramach:
 1. Zespołu ds. Przygotowania Inwestycji:
 1. przygotowanie projektów inwestycyjnych związanych z zielenią i ochroną środowiska, w tym wykonywanych z dofinansowaniem zewnętrznym
  (z wyłączeniem prowadzonych i nadzorowanych przez inne komórki organizacyjne Zarządu), zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi
  i przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi,
 2. opiniowanie w zakresie rozwiązań architektonicznych projektów inwestycyjnych prowadzonych przez inne komórki organizacyjne oraz estetyzacji przestrzeni miejskiej, mebli miejskich i zieleni,
 3. udział w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi,
 4. opracowywanie materiałów do planów inwestycyjnych rocznych i wieloletnich
  w zakresie wydatków majątkowych dotyczących zadań Wydziału,
 5. zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 6. uzyskiwanie prawa do dysponowania terenem na cele inwestycyjne w formie użyczenia lub dzierżawy,
 7. ustalanie właścicieli i władających gruntami,
 8. uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
 9. uzyskiwanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a dla obszarów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  – wypisów i wyrysów z planu,
 10. uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji,
 11. uzyskiwanie technicznych warunków przyłączenia obiektu i zapewnienia dostawy mediów,
 12. organizowanie rad technicznych,
 13. dokonywanie odbiorów wykonanej dokumentacji projektowej,
 14. przekazywanie projektów inwestycyjnych do realizacji do Zespołu ds. Realizacji Inwestycji,
 15. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie planowania i programowania inwestycji,
 16. uzyskiwanie akceptacji Urzędu Miasta Łodzi dla projektów budowlanych w trakcie realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z koncepcjami funkcjonalno
  -przestrzennymi w przypadku istotnych zmian z punktu widzenia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 17. współudział w kształtowaniu polityki miasta Łodzi w zakresie przeciwdziałania hałasowi,
 18. prowadzenie windykacji należności – z wyłączeniem windykacji zobowiązań o charakterze pieniężnym na etapie czynności regulowanych przepisami o postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonej przez Centrum Usług Wspólnych;
 1. Zespołu ds. Realizacji Inwestycji:
 1. udział w zatwierdzaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 2. nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych, o których mowa w pkt 1 lit. a, przekazanych do realizacji przez Zespół ds. Przygotowania Inwestycji,
 3. organizowanie rad technicznych,
 4. dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz współudział w rozliczaniu inwestycji w zakresie rzeczowym, w tym udział w odbiorach dokumentacji projektowej oraz robót wykonanych w ramach inwestycji prowadzonych przez inne komórki organizacyjne,
 5. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie koordynacji robót wspólnie prowadzonych,
 6. przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji,
 7. realizacja uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi oraz przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych – w odniesieniu do zrealizowanych inwestycji
  (a w zakresie zieleni – również w odniesieniu do inwestycji zrealizowanych przez inne komórki organizacyjne), przekazanych do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji,
 8. nadzór nad realizowanymi inwestycjami pod kątem zgodności z podpisanymi umowami o dofinansowanie i bieżące monitorowanie realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, w tym przygotowywanie cyklicznych raportów, z wyłączeniem tych wynikających z obsługi Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014;
 9. zapewnienie trwałości projektów oraz prowadzenie korespondencji z Instytucją Zarządzającą po zakończeniu realizacji projektu, a także obsługa kontroli
  w okresie trwałości projektów i w okresie przechowywania dokumentacji;
 10. realizacja zobowiązań wynikających z nałożonych decyzji administracyjnych dotyczących wykonywania nasadzeń zastępczych, oraz prowadzenie spraw i nadzór nad wykonywaniem analiz porealizacyjnych,
 11. prowadzenie windykacji należności – z wyłączeniem windykacji zobowiązań o charakterze pieniężnym na etapie czynności regulowanych przepisami o postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonej przez Centrum Usług Wspólnych.

Metadane

Data publikacji : 18.08.2016
Data modyfikacji : 14.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry