Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Wydział Obiektów Budowlanych (BB)

Do zadań Wydziału Obiektów Budowlanych należy w szczególności:

 1. przygotowywanie i nadzór nad realizacją kubaturowych projektów inwestycyjnych i remontowych zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi;
 2. prowadzenie spraw dotyczących przeznaczenia nieruchomości pod inwestycje kubaturowe oraz przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy na podstawie posiadanych dokumentacji projektowych (koncepcje i projekty), materiałów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), a także innych opracowań urbanistycznych (koncepcji zagospodarowania terenów, kwartałów ulic itp.), zlokalizowanych poza obszarem objętym rewitalizacją;
 3. udział w opiniowaniu wniosków o sprzedaż gruntów;
 4. udział w opiniowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 5. udział w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi;
 6. opracowywanie materiałów do planów inwestycyjnych rocznych i wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych;
 7. zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 8. uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji;
 9. organizowanie rad technicznych;
 10. uzyskiwanie akceptacji Urzędu Miasta Łodzi dla projektów budowlanych w trakcie realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi w przypadku istotnych zmian z punktu widzenia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 11. dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz ich rozliczeń rzeczowych i finansowych;
 12. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie warunków przygotowania i realizacji robót;
 13. nadzór nad realizacją inwestycji przez podmioty zewnętrzne;
 14. przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji;
 15. realizacja uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi oraz przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych – w odniesieniu do zrealizowanych inwestycji, przekazanych
  do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi
  do bieżącej eksploatacji, z zastrzeżeniem § 24 pkt 8 regulaminu organizacyjnego Zarządu;
 16. pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych dla dofinansowania zadań Zarządu we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi, miejskimi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami;
 17. kompleksowe przygotowanie wniosków aplikacyjnych oraz pozostałej dokumentacji dla potrzeb Unii Europejskiej i współpraca z instytucjami weryfikującymi wnioski aplikacyjne;
 18. nadzór nad realizowanymi inwestycjami pod kątem zgodności z podpisanymi umowami o dofinansowanie i bieżące monitorowanie realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, w tym przygotowywanie cyklicznych raportów, z wyłączeniem tych wynikających z obsługi Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014;
 19. zapewnienie trwałości projektów oraz prowadzenie korespondencji z Instytucją Zarządzającą po zakończeniu realizacji projektu, a także obsługa kontroli w okresie trwałości projektów i w okresie przechowywania dokumentacji;
 20. opiniowanie dokumentów strategicznych miasta Łodzi, w tym pod kątem planowanych inwestycji współfinansowanych z funduszy pozabudżetowych.

 

Metadane

Data publikacji : 04.07.2016
Data modyfikacji : 29.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry