Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Wydział Inwestycji Infrastrukturalnych (II)

W skład Wydziału wchodzą dwa zespoły:
1. Zespół ds. Przygotowania Inwestycji (IIP)
2. Zespół ds. Realizacji Inwestycji (IIR)
 
Do zadań Wydziału Inwestycji Infrastrukturalnych należy w szczególności, w ramach:
 
1) Zespołu ds. Przygotowania Inwestycji:
a) przygotowanie projektów inwestycyjnych (z wyłączeniem prowadzonych i nadzorowanych przez inne komórki organizacyjne) zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi,
b) prowadzenie spraw dotyczących przeznaczenia nieruchomości pod realizowane inwestycje oraz przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy na podstawie posiadanych dokumentacji projektowych (koncepcje i projekty drogowe), materiałów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), a także innych opracowań urbanistycznych (koncepcji zagospodarowania terenów, kwartałów ulic itp.),
c) udział w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi,
d) opracowywanie materiałów do planów inwestycyjnych rocznych i wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych dotyczących zadań Wydziału,
e) prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań, na podstawie decyzji ustalających odszkodowanie, wydanych przez odpowiedni organ, dla byłych właścicieli nieruchomości, przejętych dla potrzeb prowadzonych zadań inwestycyjnych, 
f) zawieranie umów kupna-sprzedaży nieruchomości na potrzeby prowadzonych zadań inwestycyjnych realizowanych w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych lub inne decyzje administracyjne, 
g) przygotowywanie dokumentacji terenowo-prawnej,
h) uzyskiwanie prawa do dysponowania terenem na cele inwestycyjne w formie użyczenia lub dzierżawy,
i) wnioskowanie o zmiany zapisów w rejestrze ewidencji gruntów, budynków i lokali dotyczących własności,
j) prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązku wydania nieruchomości, opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń określonych w decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,
k) ustalanie właścicieli i władających gruntami,
l) uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
m) udział w opiniowaniu wniosków o sprzedaż gruntów,
n) współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie podziału i wykupu działek,
o) prowadzenie i aktualizowanie podręcznego archiwum spraw terenowo-prawnych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych,
p) zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
q) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie warunków przygotowania robót,
r) udział w opiniowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
s) uzyskiwanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
t) uzyskiwanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a dla obszarów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – wypisów i wyrysów z planu,
u) uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji,
v) uzyskiwanie technicznych warunków przyłączenia obiektu i zapewnienia dostawy mediów,
w) uzyskiwanie akceptacji Urzędu Miasta Łodzi dla projektów budowlanych w trakcie realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi w przypadku istotnych zmian z punktu widzenia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
x) współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie planowania i programowania inwestycji,
y) organizowanie rad technicznych,
z) dokonywanie odbiorów wykonanej dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem § 23 pkt 2 lit. d,
za) przekazywanie projektów inwestycyjnych do realizacji do Zespołu ds. Realizacji Inwestycji,
zb) realizacja zadań, przy współpracy z Zarządem Dróg i Transportu, dotyczących opiniowania i uzgadniania koncepcji oraz projektów inwestycji drogowych spowodowanych inwestycją niedrogową;
 
2) Zespołu ds. Realizacji Inwestycji:
a) udział w zatwierdzaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
b) nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych (z wyłączeniem prowadzonych i nadzorowanych przez inne komórki organizacyjne) przekazanych do realizacji przez Zespół ds. Przygotowania Inwestycji,
c) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie warunków realizacji robót,
d) organizowanie rad technicznych,
e) dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz współudział w rozliczaniu inwestycji w zakresie rzeczowym, z zastrzeżeniem § 23 pkt 2 lit. d,
f) współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie koordynacji robót wspólnie prowadzonych,
g) przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji, 
h) realizacja uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi oraz przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych – w odniesieniu do zrealizowanych inwestycji, przekazanych do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji, z zastrzeżeniem § 23 pkt 2 lit. g,
i) realizacja zadań, przy współpracy z Zarządem Dróg i Transportu, dotyczących  nadzoru nad realizacją inwestycji drogowych spowodowanych inwestycją niedrogową.”;
j) prowadzenie windykacji należności – z wyłączeniem windykacji zobowiązań o charakterze pieniężnym na etapie czynności regulowanych przepisami o postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonej przez Centrum Usług Wspólnych.
 
 
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 04.07.2016
Data modyfikacji : 14.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry