Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Wydział Inwestycji Kluczowych (IK)

Do zadań Wydziału Inwestycji Kluczowych należy w szczególności:

 1. przygotowywanie i nadzór nad realizacją infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych wykonywanych z dofinansowaniem zewnętrznym oraz zlokalizowanych wokół węzłów multi i intermodalnych i linii kolejowych zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi;
 2. prowadzenie spraw dotyczących przeznaczenia nieruchomości pod realizowane inwestycje oraz przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy na podstawie posiadanych dokumentacji projektowych (koncepcje i projekty drogowe), materiałów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), a także innych opracowań urbanistycznych (koncepcji zagospodarowania terenów, kwartałów ulic itp.);
 3. uzyskiwanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z 2019 r. poz. 1716 oraz z 2020 r. poz. 471);
 4. prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań, na podstawie decyzji ustalających odszkodowanie, wydanych przez odpowiedni organ, dla byłych właścicieli nieruchomości, przejętych dla potrzeb prowadzonych zadań inwestycyjnych;
 5. zawieranie umów kupna-sprzedaży nieruchomości na potrzeby prowadzonych zadań inwestycyjnych realizowanych w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych lub inne decyzje administracyjne;
 6. przygotowywanie dokumentacji terenowo-prawnej;
 7. uzyskiwanie prawa do dysponowania terenem na cele inwestycyjne w formie użyczenia lub dzierżawy;
 8. wnioskowanie o zmiany zapisów w rejestrze ewidencji gruntów, budynków i lokali dotyczących własności;
 9. prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązku wydania nieruchomości, opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń określonych w decyzjach o zezwoleniu
  na realizację inwestycji drogowych;
 10. ustalanie właścicieli i władających gruntami;
 11. uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane;
 12. udział w opiniowaniu wniosków o sprzedaż gruntów;
 13. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie podziału i wykupu działek;
 14. prowadzenie i aktualizowanie podręcznego archiwum spraw terenowo-prawnych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych;
 15. udział w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi;
 16. udział w opiniowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 17. opracowywanie materiałów do planów inwestycyjnych rocznych i wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych dotyczących zadań wydziału;
 18. uzyskiwanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a dla obszarów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – wypisów i wyrysów z planu;
 19. uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji;
 20. zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 21. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie warunków przygotowania i realizacji robót;
 22. uzyskiwanie akceptacji Urzędu Miasta Łodzi dla projektów budowlanych w trakcie realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi w przypadku istotnych zmian z punktu widzenia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166 i 2170 oraz z 20 20 r. poz. 148 i 471);
 23. organizowanie rad technicznych;
 24. uzyskiwanie technicznych warunków przyłączenia obiektu i zapewnienia dostawy mediów;
 25. dokonywanie odbiorów wykonanej dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem § 23 pkt 2 lit. d;
 26. dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz współudział w rozliczaniu inwestycji w zakresie rzeczowym, z zastrzeżeniem § 23 pkt 2 lit. d;
 27. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji robót wspólnie prowadzonych;
 28. przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji;
 29. realizacja uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi oraz przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych – w odniesieniu do zrealizowanych inwestycji, przekazanych do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji, z zastrzeżeniem § 23 pkt 2 lit. g;

 30. realizacja zadań, przy współpracy z Zarządem Dróg i Transportu, dotyczących opiniowania i uzgadniania koncepcji oraz projektów inwestycji drogowych spowodowanych inwestycją niedrogową;
 31. pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych dla dofinansowania zadań Zarządu we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi, miejskimi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami;
 32. kompleksowe przygotowanie wniosków aplikacyjnych oraz pozostałej dokumentacji dla potrzeb Unii Europejskiej i współpraca z instytucjami weryfikującymi wnioski aplikacyjne;
 33. nadzór nad realizowanymi inwestycjami pod kątem zgodności z podpisanymi umowami o dofinansowanie i bieżące monitorowanie realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, w tym przygotowywanie cyklicznych raportów, z wyłączeniem tych wynikających z obsługi Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014;
 34. zapewnienie trwałości projektów oraz prowadzenie korespondencji z Instytucją Zarządzającą po zakończeniu realizacji projektu, a także obsługa kontroli w okresie trwałości projektów i w okresie przechowywania dokumentacji;
 35. opiniowanie dokumentów strategicznych miasta Łodzi, w tym pod kątem planowanych inwestycji współfinansowanych z funduszy pozabudżetowych;
 36. prowadzenie windykacji należności – z wyłączeniem windykacji zobowiązań o charakterze pieniężnym na etapie czynności regulowanych przepisami o postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonej przez Centrum Usług Wspólnych.

Metadane

Data publikacji : 04.07.2016
Data modyfikacji : 14.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry