Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Co to jest informacja publiczna i jak złożyć wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Inwestycji Miejskich jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) 
 
Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu tego okresu, wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do ich udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w wyżej wymieniony sposób.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem oraz o sposobie, w jakiej formie informacja może być udostępniona. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez Zarząd Inwestycji Miejskich dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Zarząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Zarządu Inwestycji Miejskich w jeden z niżej wymienionych sposobów:
- przesłać pocztą na adres: Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź;
- złożyć osobiście w Kancelarii prowadzonej przez Centrum Usług Wspólnych, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, 
- przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl;
- w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP.
 
Obowiązek informacyjny dla osób składających wniosek o udostępnienie informacji publicznej
1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich, 
siedziba: Łódź, ul. Piotrkowska 175, tel. 42 272 62 80, e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl, reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich.
2. W ZIM został wyznaczony Inspektor ochrony danych, można skontaktować się z nim za pomocą adresu e-mail: iod@zim.uml.lodz.pl.
3. Przetwarzanie danych osobowych w Zarządzie Inwestycji Miejskich odbywa się w celach realizacji zadań powierzonych jednostce na podstawie zarządzenia Nr 570/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Inwestycji Miejskich realizacji zadań inwestycyjnych oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Łodzi jako inwestora zadań inwestycyjnych ze zm. w związku z § 3 statutu Zarządu Inwestycji Miejskich stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/650/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Inwestycji Miejskich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1431 ze zm.) 
4. ZIM może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane w ZIM do czasu niezbędnego do realizacji zadania rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego Centrum Usług Wspólnych, prowadzącego obsługę jednostki na podstawie uchwały Nr XXVII/688/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1815 ze zm.) i tam przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wniosek wpłynął.
6. Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, kontroli. Prawo do przenoszenia danych oraz prawa wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na konieczność wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w ustawie  oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie przysługuje.
7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Przetwarzania danych osobowych wymagają przepisy prawa:
1) art. 6 ust. 1 lit. c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
2) art. 4 ust. 1 pkt 4 oraz art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933).

Metadane

Data publikacji : 04.06.2018
Data modyfikacji : 17.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Sarzało Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry