Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Ponowne wykorzystywanie

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB WNIOSKUJĄCYCH O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

 

Udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania dokonywane jest na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446).

 

Jeżeli zgodnie z zapisami art. 21 ww. ustawy wymagane jest złożenie wniosku o ponowne wykorzystywanie, wniosek ten można przesłać:

 • listownie na adres:

Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź

 • za pomocą poczty elektronicznej: zim@zim.uml.lodz.pl
 • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP  - Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ZIM na platformie ePUAP: /ZIM_LODZ/SkrytkaESP
 

Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi określa następujące warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 1. należy podać źródło pozyskania informacji sektora publicznego poprzez podanie pełnej nazwy Zarządu Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi
 2. należy podać czas wytworzenia oraz pozyskania informacji od Zarządu Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi,
 3. pozyskana treść informacji sektora publicznego nie może być modyfikowana,
 4. jeżeli treść pozyskanej informacji sektora publicznego lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

Jeżeli ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nie spełnia powyższych warunków, Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi nie odpowiada za treść przekazywanych przez osoby trzecie informacji.

 
 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich, siedziba, Łódź
  ul. Piotrkowskiej 175, tel. 42 272 62 80, e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl, reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych:  e-mail: iod@zim.uml.lodz.pl. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej:
  zim.lodz.bip-e.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych w Zarządzie Inwestycji Miejskich odbywa się w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego*,
  na podstawie przepisów prawa:

  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO***
  2. art. 3 pkt 1, art. 5 pkt 2 i art. 21 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446).
 4. Podanie danych osobowych w zakresie określonym art. 21 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy jest obowiązkowe; jeżeli we wniosku nie wskazano ww. danych, wzywa się wnioskodawcę
  do ich uzupełnienia a po upływie 7 dni od dnia wezwania, w przypadku braku reakcji, pozostawia się wniosek bez rozpatrzenia.
 5. Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, m.in. Urzędowi Miasta Łodzi, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w ZIM do czasu niezbędnego do realizacji zadań, o których mowa w pkt 3, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego prowadzonego przez Centrum Usług Wspólnych*** i tam przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wpłynął wniosek, po tym okresie Archiwum Państwowe dokona ekspertyzy i zdecyduje o ewentualnym przedłużeniu okresu ich przechowywania dla celów archiwalnych.   
 7. Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, kontroli oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych. Prawo  do usunięcia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na konieczność wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w przepisach prawa oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie przysługuje.
 8. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
 9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
 • ZIM jest jednostką sektora publicznego powołaną na podstawie uchwały Nr XXVI/650/16 Rady Miejskiej w Łodzi
  z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Inwestycji Miejskich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1431 ze zm.).
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

*** CUW prowadzi obsługę jednostki na podstawie uchwały Nr XXVII/688/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1815 ze zm.)

 

Metadane

Data publikacji : 24.09.2020
Data modyfikacji : 13.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Lubiatowska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Lubiatowska Wydział ds. Obsługi Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Lubiatowska

Opcje strony

do góry