Biuletyn Informacji Publicznej Wydział Organizacyjny (DO) - Komórki organizacyjne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2018, 15:04

Komórki organizacyjne

Poniedziałek, 02 października 2017

Wydział Organizacyjny (DO)

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów regulaminów: organizacyjnego, pracy, wynagradzania, gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ich zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. opracowywanie przy udziale innych komórek organizacyjnych projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi, zarządzeń Prezydenta i aktów kierownictwa wewnętrznego Dyrektora;
 3. prowadzenie rejestru skarg i wniosków, interpelacji oraz nadzór w zakresie rozpatrywania i udzielania odpowiedzi;
 4. opracowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw Dyrektora oraz prowadzenie rejestrów upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora;
 5. sporządzanie listów referencyjnych;
 6. obsługa sekretariatu Zarządu;
 7. współpraca z Centrum Usług Wspólnych w szczególności w zakresie:
  1. zgłaszania potrzeb zorganizowania naborów na wolne stanowiska urzędnicze i zatrudniania na stanowiska pomocnicze i obsługi,
  2. koordynowania przeprowadzania ocen okresowych pracowników Zarządu,
  3. przekazywania informacji o potrzebach w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
  4. prowadzenia spraw socjalnych,
  5. zgłaszania potrzeb organizacji staży i praktyk studenckich,
  6. spraw administracyjno-gospodarczych Zarządu,
  7. wnioskowanie o konserwację i naprawę wyposażenia, zakup sprzętu, w tym informatycznego,
  8. przygotowywanie planów inwentaryzacyjnych, organizacji i kontroli jej przebiegu;
 8. prowadzenie ewidencji ilościowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 9. realizacja obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933), we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi;
 10. koordynowanie udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
 11. prowadzenie spraw z zakresu konsultacji społecznych;
 12. współpraca z organizacjami pozarządowymi;

Metadane

Data publikacji : 02.10.2017
Data modyfikacji : 03.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Dziuba Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Dziuba
©2008-2018 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL