Biuletyn Informacji Publicznej Wydział Rewitalizacji Obszarowej (BR) - Komórki organizacyjne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 21.08.2017, 08:40

Komórki organizacyjne

Wydział Rewitalizacji Obszarowej (BR)

w skład którego wchodzą:

 • Zespół ds. Projektu I,
 • Zespół ds. Projektu II,
 • Zespół ds. Projektu III,
 • Zespół ds. Projektu IV;

Do zadań Wydziału Rewitalizacji Obszarowej należy w szczególności, w ramach:

1) Zespołu ds. Projektu I:

 1. przygotowanie i nadzór nad realizacją Projektu I w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi,
 2. prowadzenie spraw dotyczących przeznaczenia nieruchomości pod inwestycje liniowe i kubaturowe oraz przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy na podstawie posiadanych dokumentacji projektowych (koncepcje i projekty), materiałów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), a także innych opracowań urbanistycznych (koncepcji zagospodarowania terenów, kwartałów ulic itp.), zlokalizowanych na obszarach podlegających rewitalizacji,
 3. udział w opiniowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. udział w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi,
 5. opracowywanie materiałów do planów inwestycyjnych rocznych i wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych,
 6. zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 7. uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji,
 8. organizowanie rad technicznych,
 9. uzyskiwanie akceptacji Urzędu Miasta Łodzi dla projektów budowlanych w trakcie realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi w przypadku istotnych zmian z punktu widzenia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
 10. dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz współudział w rozliczaniu inwestycji w zakresie rzeczowym,
 11. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie warunków przygotowania i realizacji robót,
 12. nadzór nad realizacją inwestycji przez podmioty zewnętrzne,
 13. ustalanie właścicieli i władających nieruchomościami,
 14. uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
 15. wypłata odszkodowań, na podstawie decyzji ustalających odszkodowanie, wydanych przez odpowiedni organ, dla byłych właścicieli nieruchomości, przejętych dla potrzeb prowadzonych zadań inwestycyjnych bądź dokonywania w tym zakresie zamiany nieruchomości,
 16. prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązku wydania nieruchomości, opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń określonych w decyzjach,
 17. uzyskiwanie decyzji o lokalizacji i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, a dla obszarów objętych planem zagospodarowania przestrzennego wypisów i wyrysów z planu,
 18. uzyskiwanie technicznych warunków przyłączenia obiektu i zapewnienia dostawy mediów,
 19. przygotowywanie dokumentacji terenowo-prawnej,
 20. wnioskowanie o zmiany zapisów w rejestrze ewidencji gruntów, budynków i lokali dotyczących władztwa,
 21. udział w opiniowaniu wniosków o sprzedaż gruntów,
 22. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie podziału i wykupu działek,
 23. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji robót prowadzonych wspólnie,
 24. prowadzenie i aktualizowanie podręcznego archiwum dokumentacji geodezyjnej i prawnej,
 25. przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji;

2) Zespołu ds. Projektu II:

 1. przygotowanie i nadzór nad realizacją Projektu II w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi,
 2. prowadzenie spraw dotyczących przeznaczenia nieruchomości pod inwestycje liniowe i kubaturowe oraz przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy na podstawie posiadanych dokumentacji projektowych (koncepcje i projekty), materiałów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), a także innych opracowań urbanistycznych (koncepcji zagospodarowania terenów, kwartałów ulic itp.), zlokalizowanych na obszarach podlegających rewitalizacji,
 3. udział w opiniowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. udział w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi,
 5. opracowywanie materiałów do planów inwestycyjnych rocznych i wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych,
 6.  zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 7. uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji,
 8. organizowanie rad technicznych,
 9. uzyskiwanie akceptacji Urzędu Miasta Łodzi dla projektów budowlanych w trakcie realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi w przypadku istotnych zmian z punktu widzenia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
 10. dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz współudział w rozliczaniu inwestycji w zakresie rzeczowym,
 11. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie warunków przygotowania i realizacji robót,
 12. nadzór nad realizacją inwestycji przez podmioty zewnętrzne,
 13. ustalanie właścicieli i władających nieruchomościami,
 14. uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
 15. wypłata odszkodowań, na podstawie decyzji ustalających odszkodowanie, wydanych przez odpowiedni organ, dla byłych właścicieli nieruchomości, przejętych dla potrzeb prowadzonych zadań inwestycyjnych bądź dokonywania w tym zakresie zamiany nieruchomości,
 16. prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązku wydania nieruchomości, opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń określonych w decyzjach,
 17. uzyskiwanie decyzji o lokalizacji i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, a dla obszarów objętych planem zagospodarowania przestrzennego wypisów i wyrysów z planu,
 18. uzyskiwanie technicznych warunków przyłączenia obiektu i zapewnienia dostawy mediów,
 19. przygotowywanie dokumentacji terenowo-prawnej,
 20. wnioskowanie o zmiany zapisów w rejestrze ewidencji gruntów, budynków i lokali dotyczących władztwa,
 21. udział w opiniowaniu wniosków o sprzedaż gruntów,
 22. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie podziału i wykupu działek,
 23. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji robót prowadzonych wspólnie,
 24. prowadzenie i aktualizowanie podręcznego archiwum dokumentacji geodezyjnej i prawnej,
 25. przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji;

3) Zespołu ds. Projektu III:

 1. przygotowanie i nadzór nad realizacją Projektu III w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi,
 2. prowadzenie spraw dotyczących przeznaczenia nieruchomości pod inwestycje liniowe i kubaturowe oraz przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy na podstawie posiadanych dokumentacji projektowych (koncepcje i projekty), materiałów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), a także innych opracowań urbanistycznych (koncepcji zagospodarowania terenów, kwartałów ulic itp.), zlokalizowanych na obszarach podlegających rewitalizacji,
 3. udział w opiniowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. udział w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi,
 5. opracowywanie materiałów do planów inwestycyjnych rocznych i wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych,
 6. zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 7. uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji,
 8. organizowanie rad technicznych,
 9. uzyskiwanie akceptacji Urzędu Miasta Łodzi dla projektów budowlanych w trakcie realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi w przypadku istotnych zmian z punktu widzenia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
 10. dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz współudział w rozliczaniu inwestycji w zakresie rzeczowym,
 11. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie warunków przygotowania i realizacji robót,
 12. nadzór nad realizacją inwestycji przez podmioty zewnętrzne,
 13. ustalanie właścicieli i władających nieruchomościami,
 14. uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
 15. wypłata odszkodowań, na podstawie decyzji ustalających odszkodowanie, wydanych przez odpowiedni organ, dla byłych właścicieli nieruchomości, przejętych dla potrzeb prowadzonych zadań inwestycyjnych bądź dokonywania w tym zakresie zamiany nieruchomości,
 16. prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązku wydania nieruchomości, opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń określonych w decyzjach,
 17. uzyskiwanie decyzji o lokalizacji i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, a dla obszarów objętych planem zagospodarowania przestrzennego wypisów i wyrysów z planu,
 18. uzyskiwanie technicznych warunków przyłączenia obiektu i zapewnienia dostawy mediów,
 19. przygotowywanie dokumentacji terenowo-prawnej,
 20. wnioskowanie o zmiany zapisów w rejestrze ewidencji gruntów, budynków i lokali dotyczących władztwa,
 21. udział w opiniowaniu wniosków o sprzedaż gruntów,
 22. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie podziału i wykupu działek,
 23. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji robót prowadzonych wspólnie,
 24. prowadzenie i aktualizowanie podręcznego archiwum dokumentacji geodezyjnej i prawnej,
 25. przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji;

4) Zespołu ds. Projektu IV:

 1. przygotowanie i nadzór nad realizacją Projektu IV w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi,
 2. prowadzenie spraw dotyczących przeznaczenia nieruchomości pod inwestycje liniowe i kubaturowe oraz przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy na podstawie posiadanych dokumentacji projektowych (koncepcje i projekty), materiałów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), a także innych opracowań urbanistycznych (koncepcji zagospodarowania terenów, kwartałów ulic itp.), zlokalizowanych na obszarach podlegających rewitalizacji,
 3. udział w opiniowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. udział w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi,
 5. opracowywanie materiałów do planów inwestycyjnych rocznych i wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych,
 6. zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 7. uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji,
 8. organizowanie rad technicznych,
 9. uzyskiwanie akceptacji Urzędu Miasta Łodzi dla projektów budowlanych w trakcie realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi w przypadku istotnych zmian z punktu widzenia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
 10. dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz współudział w rozliczaniu inwestycji w zakresie rzeczowym,
 11. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie warunków przygotowania i realizacji robót,
 12. nadzór nad realizacją inwestycji przez podmioty zewnętrzne,
 13. ustalanie właścicieli i władających nieruchomościami,
 14. uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
 15. wypłata odszkodowań, na podstawie decyzji ustalających odszkodowanie, wydanych przez odpowiedni organ, dla byłych właścicieli nieruchomości, przejętych dla potrzeb prowadzonych zadań inwestycyjnych bądź dokonywania w tym zakresie zamiany nieruchomości,
 16. prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązku wydania nieruchomości, opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń określonych w decyzjach,
 17. uzyskiwanie decyzji o lokalizacji i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, a dla obszarów objętych planem zagospodarowania przestrzennego wypisów i wyrysów z planu,
 18. uzyskiwanie technicznych warunków przyłączenia obiektu i zapewnienia dostawy mediów,
 19. przygotowywanie dokumentacji terenowo-prawnej,
 20. wnioskowanie o zmiany zapisów w rejestrze ewidencji gruntów, budynków i lokali dotyczących władztwa,
 21. udział w opiniowaniu wniosków o sprzedaż gruntów,
 22. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie podziału i wykupu działek,
 23. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji robót prowadzonych wspólnie,
 24. prowadzenie i aktualizowanie podręcznego archiwum dokumentacji geodezyjnej i prawnej,
 25. przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji.
 

Metadane

Data publikacji 18.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
©2008-2017 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL