Biuletyn Informacji Publicznej Wydział Programowania i Monitorowania Inwestycji (DM) - Komórki organizacyjne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2018, 15:04

Komórki organizacyjne

Poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Wydział Programowania i Monitorowania Inwestycji (DM)

Do zadań Wydziału Programowania i Monitorowania Inwestycji należy w szczególności:

 1. pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych dla dofinansowania zadań Zarządu;
 2. kompleksowe przygotowanie wniosków aplikacyjnych oraz pozostałej dokumentacji dla potrzeb Unii Europejskiej;
 3. współpraca z instytucjami weryfikującymi wnioski;
 4. bieżące monitorowanie realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, przygotowanie cyklicznych raportów w tym zakresie, monitoring osiągniętych wskaźników;
 5. nadzór nad realizowanymi inwestycjami pod kątem zgodności z podpisanymi umowami o dofinansowanie;
 6. sporządzanie wniosków o płatność;
 7. rozliczenie końcowe projektów;
 8. zapewnienie działań promocyjno-informacyjnych dla zadań dofinansowanych w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu;
 9. prowadzenie dokumentacji dla zadań współfinansowanych z funduszy europejskich;
 10. opiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łodzi i innych dokumentów planistycznych miasta;
 11. współpraca z Centrum Usług Wspólnych w szczególności w zakresie:
  a) opracowywania projektu planu rzeczowo-finansowego i planu finansowego Zarządu,
  b) sporządzanie wniosków o dokonanie zmian w planie finansowym oraz w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  c) dokonanie ustaleń w zakresie przygotowania harmonogramów planowanych wydatków miesięcznych oraz zapotrzebowania na środki finansowe w układzie miesięcznym;
  d) ewidencjonowania zaangażowania środków na zadaniach inwestycyjnych;
  e) weryfikacji poprawności wystawiania dokumentów księgowych w zakresie finansowym pod kątem zgodności z zawartymi umowami.
 12. współpraca z Zarządem Dróg i Transportu w zakresie projektów z dofinansowaniem UE realizowanych w perspektywie 2007-2013 w następujących obszarach:
  a) zapewnienie trwałości projektów, w tym utrzymanie kompletnej dokumentacji projektów i obowiązkowych działań informacyjno-promocyjnych oraz aktualności analiz finansowych,
  b) bieżące monitorowanie osiągniętych wskaźników projektów, przygotowanie cyklicznych raportów w tym zakresie,
  c) obsługa kontroli w okresie trwałości projektów i w okresie przechowywania dokumentacji;
 13. analiza i ocena ryzyka;
 14. przygotowywanie rocznych planów działalności i sprawozdań w zakresie funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem;
 15. koordynowanie zadań kontroli zarządczej, w tym prowadzenie rejestru procedur zewnętrznych i wewnętrznych;
 16. udział w projektowaniu i wdrożeniu procedur niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym opiniowanie proponowanych mechanizmów kontrolnych.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 21.08.2017
Data modyfikacji : 02.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Dziuba
©2008-2018 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL