Biuletyn Informacji Publicznej Wydział Architektury i Zieleni (DA) - Komórki organizacyjne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 16.11.2018, 14:21

Komórki organizacyjne

Czwartek, 18 sierpnia 2016

Wydział Architektury i Zieleni (DA)

Do zadań Wydziału Architektury i Zieleni należy w szczególności:

  1. sporządzanie wytycznych w zakresie rozwiązań architektonicznych, estetyzacji przestrzeni miejskiej, mebli miejskich i zieleni niezbędnych do:

         a) opracowania programów funkcjonalno-użytkowych,

         b) przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych na budowę lub przebudowę dróg, przestrzeni publicznych nie drogowych, obiektów kubaturowych wraz z zagospodarowaniem terenu,

         c) przeprowadzenia postępowania przetargowego na budowę lub przebudowę dróg, przestrzeni publicznych nie drogowych, obiektów kubaturowych wraz z zagospodarowaniem terenu, przy udziale pracownika prowadzącego dane zadanie inwestycyjne;

     2. opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych (koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych) na każdym etapie inwestycji (przygotowania i realizacji), w tym współpraca z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi i innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi lub miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wynikającym z obowiązujących w tym względzie procedur ustanowionych w szczególności zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi;

     3. opracowywanie koncepcji z zakresu zieleni i architektury ulic;

     4. wdrażanie polityki ekologicznej przy planowanych i realizowanych inwestycjach, realizacja zobowiązań wynikających z nałożonych decyzji administracyjnych dotyczących wykonywania nasadzeń zastępczych, dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz prowadzenie spraw i nadzór nad wykonywaniem analiz porealizacyjnych;

     5. współudział w kształtowaniu polityki miasta Łodzi w zakresie przeciwdziałania hałasowi;

     6. opiniowanie materiałów w zakresie decyzji środowiskowych, m.in. kart informacyjnych przedsięwzięcia, raportów oddziaływania na środowisko;

     7. współdziałanie z organami wydającymi decyzje środowiskowe, zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz inne decyzje administracyjne dotyczące ochrony środowiska.

Metadane

Data publikacji : 18.08.2016
Data modyfikacji : 02.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Dziuba
©2008-2018 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL