Biuletyn Informacji Publicznej Wydział Inwestycji Infrastrukturalnych (II) - Komórki organizacyjne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2018, 15:04

Komórki organizacyjne

Poniedziałek, 04 lipca 2016

Wydział Inwestycji Infrastrukturalnych (II)

Do zadań Wydziału Inwestycji Infrastrukturalnych należy w szczególności:

 1. przygotowywanie i nadzór nad realizacją infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych (z wyłączeniem prowadzonych i nadzorowanych przez pozostałe komórki organizacyjne Zarządu) zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi;
 2. prowadzenie spraw dotyczących przeznaczenia nieruchomości pod realizowane inwestycje infrastrukturalne oraz przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy na podstawie posiadanych dokumentacji projektowych (koncepcje i projekty drogowe), materiałów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), a także innych opracowań urbanistycznych (koncepcji zagospodarowania terenów, kwartałów ulic itp.);
 3. udział w opiniowaniu wniosków o sprzedaż gruntów;
 4. udział w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi;
 5. udział w opiniowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 6. nadzór nad realizacją inwestycji infrastrukturalnych przez podmioty zewnętrzne;
 7. uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji;
 8. zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 9. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie warunków przygotowania i realizacji robót;
 10. uzyskiwanie akceptacji Urzędu Miasta Łodzi dla projektów budowlanych w trakcie realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi w przypadku istotnych zmian z punktu widzenia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 11. organizowanie rad technicznych;
 12. uzyskiwanie technicznych warunków przyłączenia obiektu i zapewnienia dostawy mediów;
 13. dokonywanie odbiorów wykonanej dokumentacji projektowej;
 14. dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz współudział w rozliczaniu inwestycji w zakresie rzeczowym;
 15. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji robót wspólnie prowadzonych;
 16. przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji;
 17. realizacja uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi oraz przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych – w odniesieniu do zrealizowanych inwestycji, przekazanych do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji;
 18. realizacja zadań, przy współpracy z Zarządem Dróg i Transportu, dotyczących opiniowania i uzgadniania koncepcji oraz projektów inwestycji drogowych spowodowanych inwestycją niedrogową.”;

Metadane

Data publikacji : 04.07.2016
Data modyfikacji : 02.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Dziuba
©2008-2018 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL