Biuletyn Informacji Publicznej Wydział Inwestycji Infrastrukturalnych (II) - Komórki organizacyjne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2017, 15:46

Komórki organizacyjne

Wydział Inwestycji Infrastrukturalnych (II)

Do zadań Wydziału Inwestycji Infrastrukturalnych należy w szczególności:

 1. przygotowywanie i nadzór nad realizacją infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych i remontowych zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymii przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi;
 2. prowadzenie spraw dotyczących przeznaczenia nieruchomości pod inwestycje infrastrukturalne z wyłączeniem inwestycji prowadzonych przez Wydział Inwestycji Drogowych oraz przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy na podstawie posiadanych dokumentacji projektowych (koncepcje i projekty), materiałów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), a także innych opracowań urbanistycznych (koncepcji zagospodarowania terenów, kwartałów ulic itp.);
 3. opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 4. opiniowanie wniosków o sprzedaż gruntów;
 5. opracowywanie materiałów do planów inwestycyjnych rocznych i wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych;
 6. udział w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi;
 7. zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 8. uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji;
 9. organizowanie rad technicznych;
 10. uzyskiwanie akceptacji Urzędu Miasta Łodzi dla projektów budowlanych w trakcie  realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi w przypadku istotnych zmian z punktu widzenia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 11. dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz ich rozliczeń rzeczowych i finansowych;
 12. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie warunków przygotowania i realizacji robót;
 13. nadzór nad realizacją inwestycji infrastrukturalnych przez podmioty zewnętrzne;
 14. przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji;
 15. realizacja zadań, przy współpracy z Zarządem Dróg i Transportu, dotyczących  opiniowania i uzgadniania koncepcji oraz projektów inwestycji drogowych spowodowanych inwestycją niedrogową, nadzoru nad ich realizacją oraz realizacja uprawnień z tytułu cesji gwarancji uzyskanych od inwestorów zewnętrznych.

Metadane

Data publikacji 18.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
©2008-2017 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL