Biuletyn Informacji Publicznej Wydział Inwestycji Liniowych (IL) - Komórki organizacyjne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 20.09.2017, 14:14

Komórki organizacyjne

Wydział Inwestycji Liniowych (IL)

w skład którego wchodzą:

 • Zespół ds. Inwestycji Kluczowych,
 • Zespół ds. Przygotowania Inwestycji,
 • Zespół ds. Realizacji Inwestycji;
 • Zespół ds. Pozyskiwania Praw do Nieruchomości

Do zadań Wydziału Inwestycji Liniowych należy w szczególności, w ramach:

1) Zespołu ds. Inwestycji Kluczowych:

 1. przygotowanie i nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych wykonywanych
  z dofinansowaniem zewnętrznym zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi,
 2. udział w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi,
 3. opracowywanie materiałów do planów inwestycyjnych rocznych i wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych dotyczących zadań zespołu,
 4. uzyskiwanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 oraz z 2016 r. poz. 1250),
 5. uzyskiwanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a dla obszarów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – wypisów i wyrysów z planu,
 6. uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji,
 7. zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 8. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie warunków przygotowania i realizacji robót,
 9. uzyskiwanie akceptacji Urzędu Miasta Łodzi dla projektów budowlanych w trakcie realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi w przypadku istotnych zmian z punktu widzenia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 i 2255),
 10. organizowanie rad technicznych,
 11. uzyskiwanie technicznych warunków przyłączenia obiektu i zapewnienia dostawy mediów,
 12. dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz współudział w rozliczaniu inwestycji w zakresie rzeczowym,
 13. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji robót wspólnie prowadzonych,
 14. przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji,
 15. realizacja uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi oraz przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych – w odniesieniu do zrealizowanych inwestycji, przekazanych do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji;

2) Zespołu ds. Przygotowania Inwestycji:

 1. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie planowania i programowania inwestycji,
 2. przygotowanie projektów inwestycyjnych (za wyjątkiem prowadzonych przez Zespół ds. Inwestycji Kluczowych) zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi,
 3. udział w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi,
 4. opracowywanie materiałów do planów inwestycyjnych rocznych i wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych dotyczących zadań zespołu,
 5. zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 6. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie warunków przygotowania robót,
 7. udział w opiniowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 8. uzyskiwanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 9. uzyskiwanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a dla obszarów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – wypisów i wyrysów z planu,
 10. uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji,
 11. uzyskiwanie technicznych warunków przyłączenia obiektu i zapewnienia dostawy mediów,
 12. uzyskiwanie akceptacji Urzędu Miasta Łodzi dla projektów budowlanych w trakcie realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi w przypadku istotnych zmian z punktu widzenia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 13. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie planowania i programowania inwestycji,
 14. organizowanie rad technicznych,
 15. dokonywanie odbiorów wykonanej dokumentacji projektowej,
 16. przekazywanie projektów do realizacji do Zespołu ds. Realizacji Inwestycji,
 17. realizacja zadań, przy współpracy z Zarządem Dróg i Transportu, dotyczących opiniowania i uzgadniania koncepcji oraz projektów inwestycji drogowych spowodowanych inwestycją niedrogową;

3) Zespołu ds. Realizacji Inwestycji:

 1. udział w zatwierdzaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 2. nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych (za wyjątkiem prowadzonych przez Zespół ds. Inwestycji Kluczowych) przekazanych do realizacji przez Zespół
  ds. Przygotowania Inwestycji,
 3. udział w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi,
 4. opracowywanie materiałów do planów inwestycyjnych rocznych i wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych dotyczących zadań zespołu,
 5. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie warunków i realizacji robót,
 6. organizowanie rad technicznych,
 7. dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz współudział w rozliczaniu inwestycji w zakresie rzeczowym,
 8. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie koordynacji robót wspólnie prowadzonych,
 9. przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji,
 10. realizacja uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi oraz przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych - w odniesieniu do zrealizowanych inwestycji, przekazanych do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji,
 11. realizacja zadań, przy współpracy z Zarządem Dróg i Transportu, dotyczących  nadzoru nad realizacją inwestycji drogowych spowodowanych inwestycjami niedrogowymi oraz realizacji uprawnień z tytułu cesji gwarancji uzyskanych od inwestorów zewnętrznych

4) Zespołu ds. Pozyskiwania Praw do Nieruchomości:

 1. prowadzenie spraw dotyczących przeznaczenia nieruchomości pod inwestycje drogowe oraz przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy na podstawie posiadanych dokumentacji projektowych (koncepcje i projekty drogowe), materiałów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), a także innych opracowań urbanistycznych (koncepcji zagospodarowania terenów, kwartałów ulic itp.),
 2. udział w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi,
 3. opracowywanie materiałów do planów inwestycyjnych rocznych i wieloletnich
  w zakresie wydatków majątkowych,
 4. prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań, na podstawie decyzji ustalających odszkodowanie, wydanych przez odpowiedni organ, dla byłych właścicieli nieruchomości, przejętych dla potrzeb prowadzonych zadań inwestycyjnych,
 5. zawieranie umów kupna-sprzedaży nieruchomości na potrzeby prowadzonych zadań inwestycyjnych realizowanych w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych lub inne decyzje administracyjne,
 6. przygotowywanie dokumentacji terenowo-prawnej,
 7. uzyskiwanie prawa do dysponowania terenem na cele inwestycyjne w formie użyczenia lub dzierżawy,
 8. wnioskowanie o zmiany zapisów w rejestrze ewidencji gruntów, budynków i lokali dotyczących własności,
 9. prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązku wydania nieruchomości, opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń określonych w decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,
 10. ustalanie właścicieli i władających gruntami,
 11. uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
 12. udział w opiniowaniu wniosków o sprzedaż gruntów,
 13. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie podziału i wykupu działek,
 14. prowadzenie i aktualizowanie podręcznego archiwum spraw terenowo-prawnych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych.

 

 

Metadane

Data publikacji 04.07.2016
04.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Monika Biegun
©2008-2017 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL