Biuletyn Informacji Publicznej Wydział Inwestycji Drogowych (ID) - Komórki organizacyjne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2017, 15:46

Komórki organizacyjne

Wydział Inwestycji Drogowych (ID)

w skład którego wchodzą:

 • Zespół Inwestycji Drogowych I,
 • Zespół Inwestycji Drogowych II,
 • Zespół Inwestycji Drogowych III;

Do zadań Wydziału Inwestycji Drogowych należy w szczególności, w ramach:

1) Zespołu Inwestycji Drogowych I:

 1. przygotowanie i nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych drogowo-torowych obiektów liniowych wykonywanych z dofinansowaniem zewnętrznym zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi,
 2. prowadzenie spraw dotyczących przeznaczenia nieruchomości pod inwestycje drogowe oraz przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy na podstawie posiadanych dokumentacji projektowych (koncepcje i projekty drogowe), materiałów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), a także innych opracowań urbanistycznych (koncepcji zagospodarowania terenów, kwartałów ulic itp.),
 3. udział w opiniowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. udział w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi,
 5. opracowywanie materiałów do planów inwestycyjnych rocznych i wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych,
 6. zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 7. uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji,
 8. uzyskiwanie akceptacji Urzędu Miasta Łodzi dla projektów budowlanych w trakcie realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi w przypadku istotnych zmian z punktu widzenia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290),
 9. organizowanie rad technicznych,
 10. dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz współudział w rozliczaniu inwestycji w zakresie rzeczowym,
 11. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie warunków przygotowania i realizacji robót,
 12. wypłata odszkodowań, na podstawie decyzji ustalających odszkodowanie, wydanych przez odpowiedni organ, dla byłych właścicieli nieruchomości, przejętych dla potrzeb prowadzonych zadań inwestycyjnych,
 13. zawieranie umów kupna-sprzedaży nieruchomości na potrzeby prowadzonych zadań inwestycyjnych realizowanych w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) lub inne decyzje administracyjne,
 14. uzyskiwanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 15. uzyskiwanie decyzji o lokalizacji i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, a dla obszarów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wypisów i wyrysów z planu,
 16. uzyskiwanie technicznych warunków przyłączenia obiektu i zapewnienia dostawy mediów,
 17. przygotowywanie dokumentacji terenowo-prawnej,
 18. uzyskiwanie prawa do dysponowania terenem na cele inwestycyjne w formie użyczenia i dzierżawy,
 19. wnioskowanie o zmiany zapisów w rejestrze ewidencji gruntów, budynków i lokali  dotyczących władztwa,
 20. prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązku wydania nieruchomości, opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń określonych w decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,
 21. ustalanie właścicieli i władających gruntami,
 22. uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
 23. udział w opiniowaniu wniosków o sprzedaż gruntów,
 24. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie podziału i wykupu działek,
 25. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji robót wspólnie prowadzonych,
 26. prowadzenie i aktualizowanie podręcznego archiwum dokumentacji geodezyjnej i prawnej,
 27. przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji,
 28. realizacja zadań, przy współpracy z Zarządem Dróg i Transportu, dotyczących  opiniowania i uzgadniania koncepcji oraz projektów inwestycji drogowych spowodowanych inwestycją niedrogową, nadzoru nad ich realizacją oraz realizacji uprawnień z tytułu cesji gwarancji uzyskanych od inwestorów zewnętrznych;

2) Zespołu Inwestycji Drogowych II:

 1. przygotowanie i nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych: przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna, Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna, Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź - Fabryczna, budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, tunel średnicowy pod Łodzią zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi,
 2. prowadzenie spraw dotyczących przeznaczenia nieruchomości pod inwestycje drogowe oraz przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy na podstawie posiadanych dokumentacji projektowych (koncepcje i projekty drogowe), materiałów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), a także innych opracowań urbanistycznych (koncepcji zagospodarowania terenów, kwartałów ulic itp.),
 3. udział w opiniowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. udział w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi,
 5. opracowywanie materiałów do planów inwestycyjnych rocznych i wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych,
 6. fprzygotowywanie i nadzór nad realizacją drogowych projektów inwestycyjnych,
 7. zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 8. uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji,
 9. uzyskiwanie akceptacji Urzędu Miasta Łodzi dla projektów budowlanych w trakcie realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi w przypadku istotnych zmian z punktu widzenia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
 10. organizowanie rad technicznych,
 11. dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz współudział w rozliczaniu inwestycji w zakresie rzeczowy,
 12. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie warunków przygotowania i realizacji robót,
 13. wypłata odszkodowań, na podstawie decyzji ustalających odszkodowanie, wydanych przez odpowiedni organ, dla byłych właścicieli nieruchomości, przejętych dla potrzeb prowadzonych zadań inwestycyjnych,
 14. zawieranie umów kupna-sprzedaży nieruchomości na potrzeby prowadzonych zadań inwestycyjnych realizowanych w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych lub inne decyzje administracyjne,
 15. uzyskiwanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 16. uzyskiwanie decyzji o lokalizacji i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, a dla obszarów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wypisów i wyrysów z planu,
 17. uzyskiwanie technicznych warunków przyłączenia obiektu i zapewnienia dostawy mediów,
 18. przygotowywanie dokumentacji terenowo-prawnej,
 19. uzyskiwanie prawa do dysponowania terenem na cele inwestycyjne w formie użyczenia i dzierżawy,
 20. wnioskowanie o zmiany zapisów w rejestrze ewidencji gruntów, budynków i lokali  dotyczących władztwa,
 21. prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązku wydania nieruchomości, opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń określonych w decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,
 22. ustalanie właścicieli i władających gruntami, uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
 23. udział w opiniowaniu wniosków o sprzedaż gruntów,
 24. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie podziału i wykupu działek,
 25. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji robót wspólnie prowadzonych,
 26. prowadzenie i aktualizowanie podręcznego archiwum dokumentacji geodezyjnej i prawnej,
 27. przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji,
 28. realizacja zadań, przy współpracy z Zarządem Dróg i Transportu, dotyczących  opiniowania i uzgadniania koncepcji oraz projektów inwestycji drogowych spowodowanych inwestycją niedrogową, nadzoru nad ich realizacją oraz realizacji uprawnień z tytułu cesji gwarancji uzyskanych od inwestorów zewnętrznych;

3) Zespołu Inwestycji Drogowych III:

 1. realizacja, we współpracy z zarządcą dróg oraz zarządzającym ruchem na drogach, zadań wynikających z Karty Brukselskiej,
 2. przygotowanie i nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych związanych z rozwojem zrównoważonego transportu w Łodzi, zgodnie z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi przygotowanymi i przekazanymi przez Urząd Miasta Łodzi,
 3. prowadzenie spraw dotyczących przeznaczenia nieruchomości pod inwestycje drogowe oraz przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy na podstawie posiadanych dokumentacji projektowych (koncepcje i projekty drogowe), materiałów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), a także innych opracowań urbanistycznych (koncepcji zagospodarowania terenów, kwartałów ulic itp.),
 4. udział w opiniowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 5. udział w opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi,
 6. opracowywanie materiałów do planów inwestycyjnych rocznych i wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych,
 7. zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 8. uzyskiwanie wymaganych opinii i ekspertyz, decyzji administracyjnych oraz innych uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji,
 9. uzyskiwanie akceptacji Urzędu Miasta Łodzi dla projektów budowlanych w trakcie realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności z koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi w przypadku istotnych zmian z punktu widzenia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
 10. organizowanie rad technicznych,
 11. dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz współudział w rozliczaniu inwestycji w zakresie rzeczowym,
 12. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie warunków przygotowania i realizacji robót,
 13. wypłata odszkodowań, na podstawie decyzji ustalających odszkodowanie, wydanych przez odpowiedni organ, dla byłych właścicieli nieruchomości, przejętych dla potrzeb prowadzonych zadań inwestycyjnych,
 14. zawieranie umów kupna-sprzedaży nieruchomości na potrzeby prowadzonych zadań inwestycyjnych realizowanych w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych lub inne decyzje administracyjne,
 15. uzyskiwanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 16. uzyskiwanie decyzji o lokalizacji i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, a dla obszarów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wypisów i wyrysów z planu,
 17. uzyskiwanie technicznych warunków przyłączenia obiektu i zapewnienia dostawy mediów,
 18. przygotowywanie dokumentacji terenowo-prawnej,
 19. uzyskiwanie prawa do dysponowania terenem na cele inwestycyjne w formie użyczenia i dzierżawy,
 20. wnioskowanie o zmiany zapisów w rejestrze ewidencji gruntów, budynków i lokali  dotyczących władztwa,
 21. prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązku wydania nieruchomości, opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń określonych w decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,
 22. ustalanie właścicieli i władających gruntami,
 23. uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
 24. udział w opiniowaniu wniosków o sprzedaż gruntów,
 25. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie podziału i wykupu działek,
 26. współdziałanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta Łodzi w zakresie planowania i programowania inwestycji oraz koordynacji robót wspólnie prowadzonych,
 27. prowadzenie i aktualizowanie podręcznego archiwum dokumentacji geodezyjnej i prawnej,
 28. przekazywanie zrealizowanych inwestycji do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych lub Urzędu Miasta Łodzi do bieżącej eksploatacji,
 29. realizacja zadań, przy współpracy z Zarządem Dróg i Transportu, dotyczących  opiniowania i uzgadniania koncepcji oraz projektów inwestycji drogowych spowodowanych inwestycją niedrogową, nadzoru nad ich realizacją oraz realizacji uprawnień z tytułu cesji gwarancji uzyskanych od inwestorów zewnętrznych.

Metadane

Data publikacji 18.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
©2008-2017 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL